<-- 1Corinthians 6:7 | 1Corinthians 6:9 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 6:8

1Corinthians 6:8 - ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܳܠܒ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܓ݂ܳܠܙܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܚܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) But you injure, and you defraud, [and that] also your brethren !

(Murdock) But ye yourselves commit wrong, and ye defraud even your brethren.

(Lamsa) No, you yourselves do wrong, and defraud even your brethren.

(KJV) Nay, ye do wrong, and defraud, and that your brethren.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-06080 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-06081 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܥܠܒܝܢ ܥܳܠܒ݁ܺܝܢ 2:28384 ܥܠܒ Verb advantage, defraud 414 162 62046-06082 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-06083 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܘܓܠܙܝܢ ܘܓ݂ܳܠܙܺܝܢ 2:24160 ܓܠܙ Verb defraud, deprive 70 47 62046-06084 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62046-06085 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62046-06086 - - - - - - No - - -
ܠܐܚܝܟܘܢ ܠܰܐܚܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:442 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62046-06087 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.