<-- 1Corinthians 8:6 | 1Corinthians 8:8 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 8:7

1Corinthians 8:7 - ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܳܐ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ ܡܶܬ݁ܛܰܘܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But not in every man is this knowledge; for there are some who in their conscience until now (believe) that, with respect to idols, as of that which hath been sacrificed we eat. And because of weakness their conscience is defiled.

(Murdock) But there is not [this] knowledge in every man; for there are some, who, to the present time, in their conscience, eat [it] as an offering to idols; and because their conscience is weak, it is defiled.

(Lamsa) Howbeit there is not in every man that knowledge: for some with clear conscience eat that which has been offered to idols as a sacrifice; and their conscience being weak is defiled.

(KJV) Howbeit there is not in every man that knowledge: for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol; and their conscience being weak is defiled.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-08070 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62046-08071 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62046-08072 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܟܠܢܫ ܒ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ 2:1438 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62046-08073 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܝܕܥܬܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:8762 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 62046-08074 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62046-08075 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62046-08076 - - - - - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1428 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62046-08077 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܬܐܪܬܗܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ 2:22580 ܬܐܪܬܐ Noun conscience 603 233 62046-08078 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62046-08079 - - - - - - No - - -
ܠܗܫܐ ܠܗܳܫܳܐ 2:5389 ܗܫܐ Particle now 107 62 62046-080710 - - - - - - No - - -
ܕܥܠ ܕ݁ܥܰܠ 2:15688 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62046-080711 - - - - - - No - - -
ܦܬܟܪܐ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ 2:17476 ܦܬܟܪܐ Noun idol, image 471 182 62046-080712 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62046-080713 - - - - - - No - - -
ܕܕܒܝܚܐ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܺܝܚܳܐ 2:4045 ܕܒܚ Participle Adjective sacrificed 82 52 62046-080714 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܟܠܝܢ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ 2:799 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 62046-080715 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܡܛܠ ܘܡܶܛܽܠ 2:11632 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-080716 - - - - - - No - - -
ܕܟܪܝܗܐ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܳܐ 2:10528 ܟܪܗ Verb sick, weak 224 105 62046-080717 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܬܐܪܬܗܘܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ 2:22586 ܬܐܪܬܐ Noun conscience 603 233 62046-080718 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܡܬܛܘܫܐ ܡܶܬ݁ܛܰܘܫܳܐ 2:8108 ܛܫ Verb anoint, soil, defile, besmear, pollute 171 86 62046-080719 Third Feminine Singular - Participles ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.