<-- 1Corinthians 9:9 | 1Corinthians 9:11 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 9:10

1Corinthians 9:10 - ܐܶܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܐ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ ܗ݈ܽܘ ܐܶܡܰܪ ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܰܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܗܽܘ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܠܟ݂ܳܪܽܘܒ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܟ݂ܪܽܘܒ݂ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܥܠܰܠܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But it is evident that on our account this is said; for on our account it is written, because that in hope it behoveth the ploughman to plough, and him who thresheth, in hope of provision (to thresh).

(Murdock) But manifest it is, for whose sake he said it. And indeed, for our sakes it was written: because the plougher ought to plough in hope, and the thresher in hope of fruit.

(Lamsa) No. It is known that he said it for our sakes and it was written for our sakes because the ploughman must plough in hope, and he who threshes, threshes in hope of the crop.

(KJV) Or saith he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written: that he that ploweth should plow in hope; and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62046-09100 - - - - - - No - - -
ܝܕܝܥܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܐ 2:8605 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62046-09101 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܡܛܠܬܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ 2:11631 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-09102 - - - - - - No First Common Plural
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-09103 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62046-09104 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܡܛܠܬܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ 2:11635 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-09105 - - - - - - No First Common Plural
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62046-09106 - - - - - - No - - -
ܐܬܟܬܒܬ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܰܬ݂ 2:10702 ܟܬܒ Verb write 230 107 62046-09107 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62046-09108 - - - - - - No - - -
ܕܥܠ ܕ݁ܥܰܠ 2:15688 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62046-09109 - - - - - - No - - -
ܣܒܪܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ 2:13771 ܣܒܪ Noun hope 359 146 62046-091010 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62046-091011 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ 2:5394 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62046-091012 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62046-091013 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܟܪܘܒܐ ܠܟ݂ܳܪܽܘܒ݂ܳܐ 2:10505 ܟܪܒ Noun ploughman 225 105 62046-091014 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܟܪܘܒ ܕ݁ܢܶܟ݂ܪܽܘܒ݂ 2:10502 ܟܪܒ Verb plough 224 105 62046-091015 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܘܐܝܢܐ ܘܰܐܝܢܳܐ 2:676 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62046-091016 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܕܪܟ ܕ݁ܡܰܕ݂ܪܶܟ݂ 2:4892 ܕܪܟ Verb overtake, comprehend 97 57 62046-091017 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62046-091018 - - - - - - No - - -
ܣܒܪܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ 2:13771 ܣܒܪ Noun hope 359 146 62046-091019 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܠܠܬܐ ܕ݁ܰܥܠܰܠܬ݂ܳܐ 2:15661 ܥܠ Noun produce, fruit, income 415 163 62046-091020 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.