<-- 1Peter 2:16 | 1Peter 2:18 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 2:17

1Peter 2:17 - ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܝܰܩܰܪܘ ܠܰܐܚܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܚܰܠܘ ܘܰܠܡܰܠܟ݁ܶܐ ܝܰܩܰܪܘ ܀

Translations

(Etheridge) Honour all; your brethren love; and Aloha revere; and kings honour.

(Murdock) Honor all men; love your brethren; fear God; and honor kings.

(Lamsa) Honour all men. Love your brethren. Fear God. Honour the king.

(KJV) Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܟܠܢܫ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ 2:1474 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62060-02170 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܝܩܪܘ ܝܰܩܰܪܘ 2:9488 ܝܩܪ Verb heavy, precious, honour, heavy 196 97 62060-02171 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܠܐܚܝܟܘܢ ܠܰܐܚܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:442 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62060-02172 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܚܒܘ ܐܰܚܶܒ݂ܘ 2:6024 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62060-02173 Second Masculine Plural - Imperative APHEL No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62060-02174 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62060-02175 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܠܘ ܕ݁ܚܰܠܘ 2:4312 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 62060-02176 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܘܠܡܠܟܐ ܘܰܠܡܰܠܟ݁ܶܐ 2:11960 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62060-02177 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܩܪܘ ܝܰܩܰܪܘ 2:9488 ܝܩܪ Verb heavy, precious, honour, heavy 196 97 62060-02178 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.