<-- 1Peter 3:14 | 1Peter 3:16 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 3:15

1Peter 3:15 - ܐܶܠܳܐ ܩܰܕ݁ܶܫܘ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܠܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܬ݂ܳܒ݂ܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But sanctify in your hearts the Lord Meshiha. AND be prepared to make defence to every one who shall seek of you speech concerning the hope of the faith, with meekness and with seriousness,

(Murdock) but sanctify the Lord the Messiah, in your hearts. And be ye ready for a vindication, before every one who demandeth of you an account of the hope of your faith,

(Lamsa) But sanctify the LORD Christ in your hearts: and be ready to give an answer in meekness and reverence to everyone who seeks from you a word concerning the hope of your faith:

(KJV) But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62060-03150 - - - - - - No - - -
ܩܕܫܘ ܩܰܕ݁ܶܫܘ 2:18198 ܩܕܫ Verb consecrate, sanctify 491 189 62060-03151 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܒܠܒܘܬܟܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:10927 ܠܒ Noun heart 233 108 62060-03152 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܠܡܪܝܐ ܠܡܳܪܝܳܐ 2:12392 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62060-03153 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62060-03154 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܘܝܬܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5126 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-03155 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܛܝܒܝܢ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ 2:7985 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62060-03156 Third Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
ܠܡܦܩ ܠܡܰܦ݁ܰܩ 2:13323 ܢܦܩ Noun defense, answer 292 129 62060-03157 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:19636 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62060-03158 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܠܟܠ ܠܟ݂ܽܠ 2:10097 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62060-03159 - Masculine - - - - No - - -
ܕܬܒܥ ܕ݁ܬ݂ܳܒ݂ܰܥ 2:22608 ܬܒܥ Verb avenge, require 603 234 62060-031510 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62060-031511 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62060-031512 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62060-031513 - - - - - - No - - -
ܣܒܪܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ 2:13771 ܣܒܪ Noun hope 359 146 62060-031514 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:1195 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62060-031515 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11706 ܡܟ Noun humility, meekness, lowliness, condescension, courtesy 271 122 62060-031516 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܕܚܠܬܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ 2:4352 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 62060-031517 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.