<-- 1Peter 3:7 | 1Peter 3:9 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 3:8

1Peter 3:8 - ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܚܳܫܺܝܢ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܫܺܝܢ ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܪܰܚܡܬ݂ܳܢܺܝܢ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) But, finally be all unanimous, and suffer with those who suffer, and love one another, and be merciful and gentle;

(Murdock) The summing up, is, that ye all be in harmony, that ye be sympathetic with them who suffer, and affectionate one to another, and be merciful and kind.

(Lamsa) Finally, live in harmony, share the suffering of those who suffer, be affectionate one to another, and be kind and gentle:

(KJV) Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܘܠܡܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ 2:21455 ܫܠܡ Noun end, consummation, fulfilment, fulness 565 218 62060-03080 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62060-03081 - - - - - - No - - -
ܕܬܗܘܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ 2:5084 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-03082 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܟܠܟܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ 2:10089 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62060-03083 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܐܘܝܘܬܐ ܒ݁ܰܐܘܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:260 ܐܘܐ Noun unity, agreement 5 15 62060-03084 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܘܝܬܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5126 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-03085 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܚܫܝܢ ܚܳܫܺܝܢ 2:7722 ܚܫ Verb feel, suffer 160 82 62060-03086 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62060-03087 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62060-03088 - Common Plural - - - No - - -
ܕܚܫܝܢ ܕ݁ܚܳܫܺܝܢ 2:7715 ܚܫ Verb feel, suffer 160 82 62060-03089 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܪܚܡܝܢ ܘܪܳܚܡܺܝܢ 2:19805 ܪܚܡ Verb love, mercy, mercy, compassion 537 207 62060-030810 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62060-030811 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62060-030812 - Masculine - - - - No - - -
ܘܗܘܝܬܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5126 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-030813 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܪܚܡܬܢܝܢ ܪܰܚܡܬ݂ܳܢܺܝܢ 2:19862 ܪܚܡ Adjective merciful 538 207 62060-030814 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܡܟܝܟܝܢ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܺܝܢ 2:11697 ܡܟ Adjective humble, lowly, mild, gentle 271 122 62060-030815 - Masculine Plural Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.