<-- 1Peter 3:8 | 1Peter 3:10 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 3:9

1Peter 3:9 - ܘܰܠܐ݈ܢܳܫ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܪܥܽܘܢ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܨܽܘܚܺܝܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܨܽܘܚܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܠܩܽܘܒ݂ܠܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܒ݂ܰܪܟ݂ܺܝܢ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) and let no man render evil for evil, nor invective for invective, but, that which is contrary to them, bless: for unto this are you called, that the blessing you may inherit.

(Murdock) And that ye recompense to no one evil for evil, neither railing for railing; but, in contrariety to these, that ye bless: for to this were ye called, that ye might inherit a blessing.

(Lamsa) Not rendering evil for evil, nor railing for railing, but instead of these, render blessing; for to this end you have been called, that you may inherit a blessing.

(KJV) Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܐܢܫ ܘܰܠܐ݈ܢܳܫ 2:1465 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62060-03090 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܒܝܫܬܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ 2:2292 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62060-03091 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܠܦ ܚܠܳܦ݂ 2:7196 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62060-03092 - - - - - - No - - -
ܒܝܫܬܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ 2:2292 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62060-03093 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62060-03094 - - - - - - No - - -
ܬܦܪܥܘܢ ܬ݁ܶܦ݂ܪܥܽܘܢ 2:17178 ܦܪܥ Verb recompense 463 180 62060-03095 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܐܦܠܐ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ 2:1754 ܐܦ Particle not even 26 28 62060-03096 - - - - - - No - - -
ܨܘܚܝܬܐ ܨܽܘܚܺܝܬ݂ܳܐ 2:17623 ܨܚܐ Noun reviling, insult, abuse 475 184 62060-03097 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܠܦ ܚܠܳܦ݂ 2:7196 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62060-03098 - - - - - - No - - -
ܨܘܚܝܬܐ ܨܽܘܚܺܝܬ݂ܳܐ 2:17623 ܨܚܐ Noun reviling, insult, abuse 475 184 62060-03099 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62060-030910 - - - - - - No - - -
ܕܠܩܘܒܠܐ ܕ݁ܰܠܩܽܘܒ݂ܠܳܐ 2:17897 ܩܒܠ Adjective opposite 244 112 62060-030911 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܠܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ 2:5242 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62060-030912 - Common Plural - - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-030913 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܒܪܟܝܢ ܡܒ݂ܰܪܟ݂ܺܝܢ 2:23752 ܒܪܟ Verb kneel, bless, bow 56 40 62060-030914 Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܠܗܕܐ ܠܗܳܕ݂ܶܐ 2:5267 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62060-030915 - Feminine Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62060-030916 - - - - - - No - - -
ܐܬܩܪܝܬܘܢ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ 2:18831 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62060-030917 Second Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܕܒܘܪܟܬܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ 2:2452 ܒܪܟ Noun blessing, benediction 39 33 62060-030918 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܐܪܬܘܢ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܽܘܢ 2:9554 ܝܪܬ Verb inherit, heir 197 97 62060-030919 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.