<-- 1Peter 5:9 | 1Peter 5:11 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 5:10

1Peter 5:10 - ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܢ ܠܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܢܣܰܝܒ݁ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪܶܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܘܢܶܫܬ݁ܰܪܰܪ ܘܢܶܬ݂ܩܰܝܰܡ ܒ݁ܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܀

Translations

(Etheridge) But the God of grace, who hath called us to his eternal glory by Jeshu Meshiha, will give to us while we endure these few afflictions to be strengthened, and confirmed, and established in him for ever.

(Murdock) Now it is the God of grace, who hath called us to his eternal glory by Jesus the Messiah, that hath given us, while we sustain these light afflictions, to be strengthened, and confirmed, and established by him for ever:

(Lamsa) But the God of all grace, who has called us to his eternal glory by Christ Jesus, whom God has given to us; will strengthen us to endure these little afflictions that we may be made steadfast and remain in him for ever.

(KJV) But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62060-05100 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62060-05101 - - - - - - No - - -
ܕܛܝܒܘܬܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8028 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62060-05102 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62060-05103 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܩܪܢ ܕ݁ܰܩܪܳܢ 2:18853 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62060-05104 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No First Common Plural
ܠܫܘܒܚܗ ܠܫܽܘܒ݂ܚܶܗ 2:20921 ܫܒܚ Noun glory, glorification, praise 563 217 62060-05105 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܠܥܠܡ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ 2:15745 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62060-05106 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62060-05107 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62060-05108 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62060-05109 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62060-051010 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܗܒ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ 2:8791 ܝܗܒ Verb give 188 91 62060-051011 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 62060-051012 - - - - - - No First Common Plural
ܕܟܕ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ 2:9808 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62060-051013 - - - - - - No - - -
ܢܣܝܒܪ ܢܣܰܝܒ݁ܰܪ 2:13843 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62060-051014 First Common Plural - Imperfect PAIEL No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62060-051015 - Common Plural - - - No - - -
ܐܘܠܨܢܐ ܐܽܘܠܨܳܢܶܐ 2:1004 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 62060-051016 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܙܥܘܪܐ ܙܥܽܘܪܶܐ 2:5882 ܙܥܪ Adjective little, least 118 67 62060-051017 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܬܚܝܠ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܰܝܰܠ 2:7010 ܚܝܠ Denominative strengthen, confirm 140 75 62060-051018 First Common Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܘܢܫܬܪܪ ܘܢܶܫܬ݁ܰܪܰܪ 2:22235 ܫܪ Verb strong, establish, strengthen, believe 595 229 62060-051019 First Common Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܘܢܬܩܝܡ ܘܢܶܬ݂ܩܰܝܰܡ 2:18308 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62060-051020 First Common Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62060-051021 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܥܠܡ ܠܥܳܠܰܡ 2:23522 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62060-051022 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.