<-- 1Thessalonians 2:13 | 1Thessalonians 2:15 -->

Analysis of Peshitta verse 1Thessalonians 2:14

1Thessalonians 2:14 - ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܺܝܬ݁ܽܘܢ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢ ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܫܰܪܒ݁ܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) But you, my brethren, have become like the churches of Aloha which are in Jihud, who are in Jeshu Meshiha, because you likewise suffer [Bear, sustain.] from your fellow-country-men, [Sons of your tribe.] as they also from the Jihudoyee;

(Murdock) For ye, my brethren, became assimilated to the churches of God in Judaea, the persons who are in Jesus the Messiah; in that ye so suffered, even ye from your own countrymen, as also they from the Jews,

(Lamsa) For you, my brethren, have taken the pattern of the churches of God in JudĀµa which are in Christ Jesus: for you also have suffered from the people of your own tribe, even as they have suffered from the Jews;

(KJV) For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judaea are in Christ Jesus: for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62052-02140 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62052-02141 - - - - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62052-02142 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܐܬܕܡܝܬܘܢ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܺܝܬ݁ܽܘܢ 2:4696 ܕܡܐ Verb resemble, liken to, compare 93 56 62052-02143 Second Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܠܥܕܬܐ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:15273 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62052-02144 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62052-02145 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܝܗܘܕ ܕ݁ܒ݂ܺܝܗܽܘܕ݂ 2:8901 ܝܗܘܕ Proper Noun Judea 189 92 62052-02146 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62052-02147 - Common Plural - - - No - - -
ܕܒܝܫܘܥ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ 2:9567 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62052-02148 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62052-02149 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܟܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢ 2:5186 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62052-021410 - - - Absolute - - No - - -
ܣܝܒܪܬܘܢ ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ 2:13857 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62052-021411 Second Masculine Plural - Perfect PAIEL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62052-021412 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62052-021413 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62052-021414 - - - - - - No - - -
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 62052-021415 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܫܪܒܬܟܘܢ ܫܰܪܒ݁ܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:22442 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 62052-021416 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62052-021417 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62052-021418 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62052-021419 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62052-021420 - - - - - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62052-021421 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.