<-- 1Thessalonians 2:6 | 1Thessalonians 2:8 -->

Analysis of Peshitta verse 1Thessalonians 2:7

1Thessalonians 2:7 - ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܡܪܰܒ݁ܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܒ݁ܒ݂ܳܐ ܒ݁ܢܶܝܗ ܀

Translations

(Etheridge) but we were humble among you, and, as a nurse who loveth her children,

(Murdock) But we were lowly among you; and like a nurse, who fondleth her children,

(Lamsa) But we were meek when we were among you, and like a foster mother who loves her children:

(KJV) But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62052-02070 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܢ ܗܘܰܝܢ 2:5097 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62052-02071 First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܝܢܬܟܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:2662 ܒܝܢܝ Particle between 42 35 62052-02072 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܟܝܟܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ 2:11701 ܡܟ Adjective humble, lowly, mild, gentle 271 122 62052-02073 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܟ ܘܰܐܝܟ݂ 2:626 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62052-02074 - - - - - - No - - -
ܡܪܒܝܢܝܬܐ ܡܪܰܒ݁ܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ 2:19256 ܪܒܐ Noun nurse, guardian, rearer 298 131 62052-02075 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܚܒܒܐ ܕ݁ܰܡܚܰܒ݁ܒ݂ܳܐ 2:6038 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62052-02076 Third Feminine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܒܢܝܗ ܒ݁ܢܶܝܗ 2:3234 ܒܪ Noun son 53 40 62052-02077 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.