<-- 1Thessalonians 3:5 | 1Thessalonians 3:7 -->

Analysis of Peshitta verse 1Thessalonians 3:6

1Thessalonians 3:6 - ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܡܶܢ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܣܰܒ݂ܪܰܢ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܥܰܠ ܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥ݈ܽܘܗܕ݁ܳܢܰܢ ܛܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܶܕ݁ܳܢ ܘܰܣܘܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܚܙܝܰܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) but now when Timotheos came to us from among you, and gave us intelligence of your faith and of your love, and that you have a good remembrance of us in every season, and desire to see us as we also (to see) you;

(Murdock) But now, since Timothy hath come to us from among you, and hath informed us respecting your faith and your love, and that ye have a good remembrance of us at all times, and that ye desire to see us, even as we [to see] you;

(Lamsa) But now since Ti-mo'the-us has returned to us from you, and brought us good tidings of your faith and love, and that you have good remembrance of us always, longing to see us, just as we also long to see you:

(KJV) But now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62052-03060 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62052-03061 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62052-03062 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ 2:2094 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62052-03063 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܘܬܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ 2:11144 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62052-03064 - - - - - - No First Common Plural
ܛܝܡܬܐܘܣ ܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ 2:8129 ܛܝܡܬܐܘܣ Proper Noun Timotheus 172 87 62052-03065 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62052-03066 - - - - - - No - - -
ܨܐܕܝܟܘܢ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:17690 ܨܝܕ Particle near, with, at 477 185 62052-03067 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܣܒܪܢ ܘܣܰܒ݂ܪܰܢ 2:13825 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62052-03068 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No First Common Plural
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62052-03069 - - - - - - No - - -
ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:1203 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62052-030610 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62052-030611 - - - - - - No - - -
ܚܘܒܟܘܢ ܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:6112 ܚܒ Noun love, lovingkindness 129 71 62052-030612 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܕܐܝܬ ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ 2:750 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62052-030613 - - - - - - No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62052-030614 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܥܘܗܕܢܢ ܥ݈ܽܘܗܕ݁ܳܢܰܢ 2:15319 ܥܗܕ Noun remembrance 404 160 62052-030615 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܛܒܐ ܛܳܒ݂ܳܐ 2:7941 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62052-030616 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܟܠ ܒ݁ܟ݂ܽܠ 2:10007 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62052-030617 - Masculine - - - - No - - -
ܥܕܢ ܥܶܕ݁ܳܢ 2:15213 ܥܕܢ Noun moment, season, time, opportunity 401 159 62052-030618 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܣܘܝܢ ܘܰܣܘܶܝܢ 2:27746 ܣܘܐ Verb desirous 363 148 62052-030619 Second Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62052-030620 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܡܚܙܝܢ ܠܡܶܚܙܝܰܢ 2:6705 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62052-030621 - - - - Infinitive PEAL No First Common Plural
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62052-030622 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62052-030623 - - - - - - No - - -
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62052-030624 First Common Plural - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62052-030625 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.