<-- 1Thessalonians 3:13 | 1Thessalonians 4:2 -->

Analysis of Peshitta verse 1Thessalonians 4:1

1Thessalonians 4:1 - ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܒ݁ܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܘܳܠܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܫܦ݁ܪܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܬ݁ܰܘܣܦ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) HENCE then, my brethren, we pray of you, and beseech of you by our Lord Jeshu, that as you have received of us how it behoveth you to walk and to please Aloha, the more to increase.

(Murdock) Wherefore, my brethren, I entreat you, and beseech you by our Lord Jesus, that, as ye have received from us how ye ought to walk, and to please God, so ye would make progress more and more.

(Lamsa) FROM this time then, my brethren, we beseech you and entreat you earnestly by our LORD Jesus, that as you have been taught by us how you ought to live and to please God, so you will increase more and more.

(KJV) Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܟܝܠ ܡܶܟ݁ܺܝܠ 2:11718 ܡܟܝܠ Particle therefore, now, henceforth 271 122 62052-04010 - - - - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62052-04011 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܒܥܝܢܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢܰܢ 2:2990 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62052-04012 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62052-04013 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢܰܢ 2:9966 ܟܫܦ Verb pray, supplication 229 106 62052-04014 First Masculine Plural - Participles ETHPAEL No First Common Plural
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62052-04015 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܡܪܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ 2:12365 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62052-04016 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62052-04017 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܟ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ 2:624 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62052-04018 - - - - - - No - - -
ܕܩܒܠܬܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ 2:17949 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62052-04019 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܡܢܢ ܡܶܢܰܢ 2:12191 ܡܢ Particle from 281 125 62052-040110 - - - - - - No First Common Plural
ܐܝܟܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢ 2:637 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62052-040111 - - - Absolute - - No - - -
ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ 2:5394 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62052-040112 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62052-040113 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܬܗܠܟܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܗܰܠܟ݂ܽܘܢ 2:5201 ܗܠܟ Verb walk 104 60 62052-040114 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܘܬܫܦܪܘܢ ܘܬ݂ܶܫܦ݁ܪܽܘܢ 2:22105 ܫܦܪ Verb please 592 229 62052-040115 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62052-040116 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9659 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62052-040117 - - - - - - No - - -
ܬܘܣܦܘܢ ܬ݁ܰܘܣܦ݂ܽܘܢ 2:9346 ܝܣܦ Verb add, increase 194 95 62052-040118 Second Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.