<-- 1Thessalonians 4:6 | 1Thessalonians 4:8 -->

Analysis of Peshitta verse 1Thessalonians 4:7

1Thessalonians 4:7 - ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܪܳܟ݂ܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܛܰܢܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For Aloha hath not called us to uncleanness, but unto sanctification.

(Murdock) For God did not call you unto impurity, but to sanctification.

(Lamsa) For God has not called you unto uncleanness but unto holiness.

(KJV) For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62052-04070 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62052-04071 - - - - - - No - - -
ܩܪܟܘܢ ܩܪܳܟ݂ܽܘܢ 2:18899 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62052-04072 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Second Masculine Plural
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62052-04073 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܛܢܦܘܬܐ ܠܛܰܢܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8268 ܛܢܦ Noun uncleaness, impurity 177 88 62052-04074 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62052-04075 - - - - - - No - - -
ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ 2:18174 ܩܕܫ Noun holiness, sanctification 490 188 62052-04076 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.