<-- 1Thessalonians 5:22 | 1Thessalonians 5:24 -->

Analysis of Peshitta verse 1Thessalonians 5:23

1Thessalonians 5:23 - ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܢܩܰܕ݁ܶܫܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܘܟ݂ܽܠܳܗ ܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ ܘܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܢܢܰܛܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But the God of peace himself will sanctify perfectly all of you; and your whole spirit, and your soul, and your body will he keep without fault, to the coming of our Lord Jeshu Meshiha.

(Murdock) And may the God of peace sanctify you all, perfectly, and keep blameless your whole spirit, and your soul, and your body, till the coming of our Lord Jesus the Messiah.

(Lamsa) May the very God of peace sanctify you wholly; and may your spirit and soul and body be preserved without blemish to the coming of our LORD Jesus Christ.

(KJV) And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62052-05230 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62052-05231 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62052-05232 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܠܡܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ 2:21568 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62052-05233 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܩܕܫܟܘܢ ܢܩܰܕ݁ܶܫܟ݂ܽܘܢ 2:18194 ܩܕܫ Verb consecrate, sanctify 491 189 62052-05234 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No Second Masculine Plural
ܓܡܝܪܐܝܬ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:3859 ܓܡܪ Adverb (ending with AiYT) perfectly, fully 72 48 62052-05235 - - - - - - No - - -
ܠܟܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ 2:10104 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62052-05236 - Masculine - - - - No Second Masculine Plural
ܘܟܠܗ ܘܟ݂ܽܠܳܗ 2:10055 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62052-05237 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܪܘܚܟܘܢ ܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ 2:19671 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62052-05238 - Common Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܢܦܫܟܘܢ ܘܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13472 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62052-05239 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܦܓܪܟܘܢ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ 2:16414 ܦܓܪ Noun body 434 170 62052-052310 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܢܢܛܪ ܢܢܰܛܰܪ 2:13027 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62052-052311 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62052-052312 - - - - - - No - - -
ܪܫܝܢ ܪܶܫܝܳܢ 2:20287 ܪܫܐ Noun accusation, blame, blameless 550 212 62052-052313 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܠܡܐܬܝܬܗ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ 2:2188 ܐܬܐ Noun coming, advent 248 114 62052-052314 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܪܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ 2:12378 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62052-052315 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62052-052316 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62052-052317 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.