<-- 1Timothy 1:8 | 1Timothy 1:10 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 1:9

1Timothy 1:9 - ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܰܠܟ݂ܺܐܢܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܣܺܝܡ ܐܶܠܳܐ ܠܥܰܘܳܠܶܐ ܘܰܠܡܳܪܽܘܕ݂ܶܐ ܘܰܠܪܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܠܚܰܛܳܝܶܐ ܘܰܠܥܰܢܳܬ݂ܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܳܚܶܝܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܳܚܶܝܢ ܠܶܐܡܗܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܠܩܳܛܽܘܠܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) knowing that against the righteous the law is not set, but against the evil, and rebels, and the wicked, and sinners, and the dishonest, and those who are not pure, and those who strike their fathers, and those who strike their mothers, and murderers,

(Murdock) he knowing that the law was not established for the righteous, but for the evil, and the rebellious, and the ungodly, and the sinful, and the perverse and for the impure, and for smiters of their fathers and smiters of their mothers, and for murderers,

(Lamsa) Knowing this, that the law is not made for the righteous, but for the wicked and rebellious, for the ungodly, and for sinners, for the profane and unholy, for those who abuse their fathers and ill-treat their mothers, for murderers,

(KJV) Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62054-01090 - - - - - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:8686 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62054-01091 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܠܟܐܢܐ ܕ݁ܰܠܟ݂ܺܐܢܶܐ 2:9878 ܟܢ Adjective upright, just, righteous 202 98 62054-01092 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܡܘܣܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ 2:13147 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62054-01093 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62054-01094 - - - - - - No - - -
ܣܝܡ ܣܺܝܡ 2:14267 ܣܡ Verb put, place 379 152 62054-01095 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62054-01096 - - - - - - No - - -
ܠܥܘܠܐ ܠܥܰܘܳܠܶܐ 2:15364 ܥܘܠ Adjective unjust, unrighteous 405 160 62054-01097 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܡܪܘܕܐ ܘܰܠܡܳܪܽܘܕ݂ܶܐ 2:12431 ܡܪܕ Adjective rebellious, unruly 300 131 62054-01098 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܪܫܝܥܐ ܘܰܠܪܰܫܺܝܥܶܐ 2:20307 ܪܫܥ Adjective impious, wicked, ungodly 550 212 62054-01099 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܚܛܝܐ ܘܰܠܚܰܛܳܝܶܐ 2:6830 ܚܛܐ Adjective sinner 138 73 62054-010910 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܥܢܬܐ ܘܰܠܥܰܢܳܬ݂ܶܐ 2:16282 ܥܢܬ Adjective wicked, perverse 420 166 62054-010911 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐܝܠܝܢ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:681 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62054-010912 - Common Plural - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62054-010913 - - - - - - No - - -
ܕܟܝܢ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ 2:4586 ܕܟܐ Verb pure, cleanse 91 55 62054-010914 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܠܐܝܠܝܢ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:681 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62054-010915 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܚܝܢ ܕ݁ܡܳܚܶܝܢ 2:11536 ܡܚܐ Verb strike, gird 263 118 62054-010916 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐܒܗܝܗܘܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ 2:56 ܐܒ Noun father 2 13 62054-010917 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܠܐܝܠܝܢ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:681 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62054-010918 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܚܝܢ ܕ݁ܡܳܚܶܝܢ 2:11536 ܡܚܐ Verb strike, gird 263 118 62054-010919 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐܡܗܬܗܘܢ ܠܶܐܡܗܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:1104 ܐܡ Noun mother 19 23 62054-010920 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܠܩܛܘܠܐ ܘܰܠܩܳܛܽܘܠܶܐ 2:18431 ܩܛܠ Noun murderer, slayer 500 191 62054-010921 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.