<-- 1Timothy 1:20 | 1Timothy 2:2 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 2:1

1Timothy 2:1 - ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢܳܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܩܰܪܶܒ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܚܢܰܢܬ݁ܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) I REQUIRE [Boeno, " I request, entreat."] then from thee, that, before every thing supplication be offered to Aloha, and prayer and intercession and thanksgiving for all men;

(Murdock) I exhort thee, therefore, first of all, that thou present to God supplication, and prayer, and intercession, and thanksgiving, for all men:

(Lamsa) I BESEECH you, therefore, first of all to offer to God, petitions, prayers, supplications, and thanksgiving for all men,

(KJV) I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܥܐ ܒ݁ܳܥܶܐ 2:23340 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62054-02010 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62054-02011 First Common Singular - - - Yes - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62054-02012 - - - - - - No - - -
ܡܢܟ ܡܶܢܳܟ݂ 2:12188 ܡܢ Particle from 281 125 62054-02013 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62054-02014 - - - - - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 62054-02015 - - - - - - No - - -
ܟܠܡܕܡ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:10090 ܟܠ Idiom everything 216 102 62054-02016 - - - - - - No - - -
ܒܥܘܬܐ ܒ݁ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ 2:3037 ܒܥܐ Noun prayer, petition 50 38 62054-02017 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5141 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62054-02018 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܩܪܒ ܡܩܰܪܶܒ݂ 2:29504 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62054-02019 Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62054-020110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܨܠܘܬܐ ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:17765 ܨܠܐ Noun prayer 479 185 62054-020111 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܚܢܢܬܐ ܘܬ݂ܰܚܢܰܢܬ݁ܳܐ 2:7333 ܚܢ Noun intercession 610 237 62054-020112 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ 2:8592 ܝܕܐ Noun confession, thanksgiving, avowal 606 235 62054-020113 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܠܦ ܚܠܳܦ݂ 2:7196 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62054-020114 - - - - - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62054-020115 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܒܢܝܢܫܐ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1439 ܐܢܫ Noun human 56 40 62054-020116 - Common Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.