<-- 1Timothy 2:9 | 1Timothy 2:11 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 2:10

1Timothy 2:10 - ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܝܳܐܶܐ ܠܢܶܫܶܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܝܳܢ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) but with good works, as becometh women who profess the fear of Aloha.

(Murdock) but with good works, as becometh women who profess reverence for God.

(Lamsa) But let them be engaged in good works, as is becoming women who profess fear of God.

(KJV) But (which becometh women professing godliness) with good works.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62054-02100 - - - - - - No - - -
ܒܥܒܕܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ 2:15049 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62054-02101 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܛܒܐ ܛܳܒ݂ܶܐ 2:7942 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62054-02102 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62054-02103 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܝܐܐ ܕ݁ܝܳܐܶܐ 2:8479 ܝܐܐ Adjective due, becoming, seemly, congruous, decorous 184 90 62054-02104 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܠܢܫܐ ܠܢܶܫܶܐ 2:1514 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62054-02105 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܫܬܘܕܝܢ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܝܳܢ 2:8545 ܝܕܐ Verb confess, thanks, profess, promise 186 91 62054-02106 Third Feminine Plural - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܕܚܠܬ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ 2:4345 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 62054-02107 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62054-02108 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.