<-- 1Timothy 3:8 | 1Timothy 3:10 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 3:9

1Timothy 3:9 - ܐܶܠܳܐ ܢܶܐܚܕ݂ܽܘܢ ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But they shall hold the mystery of the faith with a pure conscience.

(Murdock) but should hold the mystery of the faith with a pure conscience.

(Lamsa) But they must uphold the divine mystery of faith with a pure conscience.

(KJV) Holding the mystery of the faith in a pure conscience.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62054-03090 - - - - - - No - - -
ܢܐܚܕܘܢ ܢܶܐܚܕ݂ܽܘܢ 2:536 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 62054-03091 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܪܙܐ ܐ݈ܪܳܙܳܐ 2:19170 ܪܙܐ Noun mystery 28 29 62054-03092 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1192 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62054-03093 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܬܐܪܬܐ ܒ݁ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܳܐ 2:22578 ܬܐܪܬܐ Noun conscience 603 233 62054-03094 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܝܬܐ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:4587 ܕܟܐ Adjective clean, pure 91 55 62054-03095 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.