<-- 1Timothy 5:15 | 1Timothy 5:17 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 5:16

1Timothy 5:16 - ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܰܘ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܡܠܳܬ݂ܳܐ ܢܬ݂ܰܪܣܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܺܐܩܪܳܢ ܥܰܠ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܬ݁ܶܣܦ݁ܰܩ ܀

Translations

(Etheridge) If any believing man or believing woman have widows, let them support them, that they may not be burden-some on the church, that they who are widows indeed may have sufficient.

(Murdock) If any believing man or believing woman have widows, let them support them; and let them not be a burden on the church; so that there may be a sufficiency for such as are really widows.

(Lamsa) If any believers, either man or woman, have widows in their families, let them feed them, and do not let them be a burden on the congregation, so that the church may have enough for those who are widows indeed.

(KJV) If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged; that it may relieve them that are widows indeed.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62054-05160 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62054-05161 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ 2:1231 ܗܝܡܢ Noun believer, believing 255 116 62054-05162 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62054-05163 - - - - - - No - - -
ܡܗܝܡܢܬܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ 2:1235 ܗܝܡܢ Noun believer, believing 255 116 62054-05164 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62054-05165 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62054-05166 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܪܡܠܬܐ ܐܰܪܡܠܳܬ݂ܳܐ 2:1952 ܐܪܡܠܬܐ Noun widow 28 30 62054-05167 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܬܪܣܘܢ ܢܬ݂ܰܪܣܽܘܢ 2:23064 ܬܪܣܝ Verb nourish, support, feed 621 242 62054-05168 Third Masculine Plural - Imperfect PALPEL No - - -
ܐܢܝܢ ܐܶܢܶܝܢ 2:4991 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62054-05169 Third Feminine Plural - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62054-051610 - - - - - - No - - -
ܢܐܩܪܢ ܢܺܐܩܪܳܢ 2:9496 ܝܩܪ Verb heavy, precious, honour, heavy 196 97 62054-051611 Third Feminine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62054-051612 - - - - - - No - - -
ܥܕܬܐ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15276 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62054-051613 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐܝܠܝܢ ܕ݁ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:672 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62054-051614 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܪܡܠܬܐ ܕ݁ܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ 2:1954 ܐܪܡܠܬܐ Noun widow 28 30 62054-051615 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢܝܢ ܐܶܢܶܝܢ 2:4991 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62054-051616 Third Feminine Plural - - - No - - -
ܕܫܪܪܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ 2:22289 ܫܪ Noun truth 599 231 62054-051617 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܣܦܩ ܬ݁ܶܣܦ݁ܰܩ 2:14744 ܣܦܩ Verb sufficient, able, suffice 386 154 62054-051618 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.