<-- 2Corinthians 11:17 | 2Corinthians 11:19 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 11:18

2Corinthians 11:18 - ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܀

Translations

(Etheridge) Because many boast in the flesh, I also will boast.

(Murdock) Because many glory after the flesh, I also will glory.

(Lamsa) Because many boast on the things of the flesh, I boast also.

(KJV) Seeing that many glory after the flesh, I will glory also.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-11180 - - - - - - No - - -
ܕܣܓܝܐܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13918 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62047-11181 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢ 2:2376 ܒܗܪ Denominative glorify, pride 36 33 62047-11182 Third Masculine Plural - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܒܒܣܪܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2938 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62047-11183 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62047-11184 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-11185 First Common Singular - - - No - - -
ܐܫܬܒܗܪ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ 2:2362 ܒܗܪ Denominative glorify, pride 36 33 62047-11186 First Common Singular - Imperfect ESHTAPHAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.