<-- 2Corinthians 11:25 | 2Corinthians 11:27 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 11:26

2Corinthians 11:26 - ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ ܕ݁ܢܰܗܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ ܕ݁ܓ݂ܰܝܳܣܶܐ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ ܕ݁ܡܶܢ ܛܽܘܗܡܝ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ ܕ݁ܡܶܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ ܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ ܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) In journeys many, in danger of rivers, in danger of robbers, in danger from my own race, in danger from the Gentiles; I have been in danger in cities, I have been in danger in the waste, in danger by sea, in danger from false brethren;

(Murdock) In journeyings many, in peril by rivers, in peril by robbers, in peril from my kindred, in peril from Gentiles: I have been in peril in cities; I have been in peril in the desert, in peril in the sea, in peril from false brethren.

(Lamsa) On many journeys, I have been in perils from rivers, in perils of robbers, in perils from my own kinsmen, in perils from the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils from false brethren;

(KJV) In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܐܘܪܚܬܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܬ݂ܳܐ 2:307 ܐܪܚ Noun way, road, highway, journeying 8 16 62047-11260 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܬܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ 2:13936 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62047-11261 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܩܢܕܝܢܘܣ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ 2:18582 ܩܢܕܝܢܘܣ Noun peril, danger 509 194 62047-11262 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܢܗܪܘܬܐ ܕ݁ܢܰܗܪܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:12785 ܢܗܪ Noun river 330 137 62047-11263 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܩܢܕܝܢܘܣ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ 2:18582 ܩܢܕܝܢܘܣ Noun peril, danger 509 194 62047-11264 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܓܝܣܐ ܕ݁ܓ݂ܰܝܳܣܶܐ 2:3711 ܓܝܣ Noun robber, bandit 69 47 62047-11265 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܩܢܕܝܢܘܣ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ 2:18582 ܩܢܕܝܢܘܣ Noun peril, danger 509 194 62047-11266 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62047-11267 - - - - - - No - - -
ܛܘܗܡܝ ܛܽܘܗܡܝ 2:8073 ܛܗܡ Noun kin, family, birth, nationality 168 85 62047-11268 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܒܩܢܕܝܢܘܣ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ 2:18582 ܩܢܕܝܢܘܣ Noun peril, danger 509 194 62047-11269 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62047-112610 - - - - - - No - - -
ܥܡܡܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15825 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62047-112611 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܩܢܕܝܢܘܣ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ 2:18582 ܩܢܕܝܢܘܣ Noun peril, danger 509 194 62047-112612 - Feminine Singular - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗܘܺܝܬ݂ 2:5103 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-112613 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܡܕܝܢܬܐ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ 2:4499 ܕܢ Noun city 252 115 62047-112614 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܩܢܕܝܢܘܣ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ 2:18582 ܩܢܕܝܢܘܣ Noun peril, danger 509 194 62047-112615 - Feminine Singular - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗܘܺܝܬ݂ 2:5103 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-112616 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܚܘܪܒܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ 2:7578 ܚܪܒ Noun wilderness, plain, desolation 134 72 62047-112617 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܩܢܕܝܢܘܣ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ 2:18582 ܩܢܕܝܢܘܣ Noun peril, danger 509 194 62047-112618 - Feminine Singular - - - No - - -
ܒܝܡܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ 2:9291 ܝܡܐ Noun sea 193 95 62047-112619 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܩܢܕܝܢܘܣ ܒ݁ܩܽܢܕ݂ܺܝܢܳܘܣ 2:18582 ܩܢܕܝܢܘܣ Noun peril, danger 509 194 62047-112620 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62047-112621 - - - - - - No - - -
ܐܚܐ ܐܰܚܶܐ 2:394 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62047-112622 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܓܠܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ 2:4184 ܕܓܠ Adjective false, liar 83 52 62047-112623 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.