<-- 2Corinthians 12:10 | 2Corinthians 12:12 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 12:11

2Corinthians 12:11 - ܗܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܝ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܠܰܨܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܰܣܗܕ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܨܪܶܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܘܳܐܦ݂ܶܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀

Translations

(Etheridge) Behold, I have been deficient in mind in my boasting, because you have constrained me; for you were debtors to bear witness concerning me; because in nothing am I less than those apostles who are the most eminent, nevertheless I am not any thing.

(Murdock) Behold, I have become foolish in my glorying, for ye compelled me. For ye ought to bear witness for me; because I was inferior in nothing to those legates who most excel, although I was nothing.

(Lamsa) Behold, I am foolish to boast but you have forced me: for you ought to have testified concerning me: for in no way am I less than those apostles who are highly honored, though I am nothing.

(KJV) I am become a fool in glorying; ye have compelled me: for I ought to have been commended of you: for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62047-12110 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-12111 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܚܣܝܪ ܚܰܣܺܝܪ 2:30731 ܚܣܪ Adjective lacking, deficient 151 79 62047-12112 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܪܥܝܢܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ 2:20197 ܪܥܐ Noun mind, conscience, fool, thought, idea, conception 546 210 62047-12113 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܫܘܒܗܪܝ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܝ 2:2391 ܒܗܪ Noun glorying, vainglory, vaunting 563 217 62047-12114 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܐܢܬܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1486 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-12115 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܐܠܨܬܘܢܢܝ ܐܶܠܰܨܬ݁ܽܘܢܳܢܝ 2:1051 ܐܠܨ Verb urge, constrain 18 23 62047-12116 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No First Common Singular
ܚܝܒܝܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ 2:6489 ܚܒ Adjective debtor 139 74 62047-12117 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:2702 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-12118 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-12119 - - - - - - No - - -
ܕܐܢܬܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1486 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-121110 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܬܣܗܕܘܢ ܬ݁ܰܣܗܕ݂ܽܘܢ 2:14036 ܣܗܕ Verb witness, testify 362 147 62047-121111 Second Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܥܠܝ ܥܠܰܝ 2:15703 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-121112 - - - - - - No First Common Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-121113 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-121114 - - - - - - No - - -
ܒܨܪܬ ܒ݁ܰܨܪܶܬ݂ 2:3136 ܒܨܪ Verb decrease, less, inferior 52 39 62047-121115 First Common Singular - Perfect PAEL No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62047-121116 - Common - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62047-121117 - - - - - - No - - -
ܫܠܝܚܐ ܫܠܺܝܚܶܐ 2:21372 ܫܠܚ Participle Adjective apostle, sent one 580 224 62047-121118 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62047-121119 - Common Plural - - - No - - -
ܕܛܒ ܕ݁ܛܳܒ݂ 2:7932 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62047-121120 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܝܬܪܝܢ ܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ 2:9721 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62047-121121 Third Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
ܘܐܦܢ ܘܳܐܦ݂ܶܢ 2:1368 ܐܢ Particle even if 26 28 62047-121122 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-121123 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-121124 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62047-121125 - Common - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.