<-- 2Corinthians 13:6 | 2Corinthians 13:8 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 13:7

2Corinthians 13:7 - ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܽܘܩܝܰܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܣܠܰܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But I implore of Aloha that there may not be any thing in you that is evil, that our proving may be seen; but that you may do good, and that we may be as unproved.

(Murdock) And I beseech God, that there may be no evil in you, so that the proof of us may appear: and yet, that ye may be doers of good things, though we be as reprobates.

(Lamsa) And I pray to God that our investigation will find nothing wrong with you; but that you may be found doing good things, even though we may appear as though we were rejected.

(KJV) Now I pray to God that ye do no evil; not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest, though we be as reprobates.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܥܐ ܒ݁ܳܥܶܐ 2:23340 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62047-13070 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-13071 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-13072 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62047-13073 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-13074 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-13075 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5138 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-13076 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-13077 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62047-13078 - Common - - - - No - - -
ܕܒܝܫ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ 2:2297 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62047-13079 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62047-130710 - - - - - - No - - -
ܕܒܘܩܝܢ ܕ݁ܒ݂ܽܘܩܝܰܢ 2:3152 ܒܩܐ Noun proof, probation 39 33 62047-130711 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܕܝܠܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ 2:4396 ܕܝܠ Particle own 90 54 62047-130712 - - - - - - No First Common Plural
ܢܬܚܙܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ 2:6718 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62047-130713 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-130714 - - - - - - No - - -
ܕܐܢܬܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1486 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-130715 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-130716 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܣܥܪܝܢ ܣܳܥܪܺܝܢ 2:28035 ܣܥܪ Verb visit, do, effect 384 153 62047-130717 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܛܒܬܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:7946 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62047-130718 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܚܢܢ ܘܰܚܢܰܢ 2:1376 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-130719 First Common Plural - - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-130720 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62047-130721 - - - - - - No - - -
ܡܣܠܝܐ ܡܰܣܠܰܝܳܐ 2:14423 ܣܠܐ Participle Adjective despised, rejected, reprobate, contemptible 285 127 62047-130722 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.