<-- 2Corinthians 1:16 | 2Corinthians 1:18 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 1:17

2Corinthians 1:17 - ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝܬ݂ ܠܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܣܰܪܗܒ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝܬ݂ ܐܰܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܗܶܝܢ ܐܺܝܢ ܐܺܝܢ ܘܠܳܐ ܠܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) This then that I have purposed, have I purposed boastingly ? or are they things of the flesh that I purpose, that I should have in them Yes, yes, or No, no ?

(Murdock) When therefore I thus purposed, did I purpose as one inconsiderate ? Or, were the things I purposed, things of the flesh; so that there should be in them Yes, yes, and No, no?

(Lamsa) When I, therefore, was considering this, did I consider it lightly or are the things which I am considering wholly worldly? Because they should have been either yes, yes, or no, no.

(KJV) When I therefore was thus minded, did I use lightness? or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be yea yea, and nay nay?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-01170 - Feminine Singular - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62047-01171 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܪܥܝܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝܬ݂ 2:20159 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62047-01172 First Common Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܠܡܐ ܠܡܳܐ 2:11325 ܡܐ Pronoun why 242 112 62047-01173 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62047-01174 - - - - - - No - - -
ܡܣܪܗܒܐ ܡܣܰܪܗܒ݂ܳܐ 2:19540 ܪܗܒ Participle Adjective hasty 286 127 62047-01175 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܪܥܝܬ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝܬ݂ 2:20158 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62047-01176 First Common Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62047-01177 - - - - - - No - - -
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62047-01178 - - - - - - No - - -
ܕܒܣܪ ܕ݁ܰܒ݂ܣܰܪ 2:2951 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 62047-01179 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܝܢ ܐܶܢܶܝܢ 2:4991 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-011710 Third Feminine Plural - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62047-011711 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܬܪܥܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ 2:29950 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62047-011712 First Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-011713 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-011714 - - - - - - No - - -
ܕܘܠܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ 2:5392 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62047-011715 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-011716 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܗܘܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ 2:5078 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-011717 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܗܝܢ ܒ݁ܗܶܝܢ 2:2242 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-011718 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܐܝܢ ܐܺܝܢ 2:658 ܐܝܢ Particle yes, so, truly, yea 14 18 62047-011719 - - - - - - No - - -
ܐܝܢ ܐܺܝܢ 2:658 ܐܝܢ Particle yes, so, truly, yea 14 18 62047-011720 - - - - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-011721 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-011722 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.