<-- 2Corinthians 2:2 | 2Corinthians 2:4 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 2:3

2Corinthians 2:3 - ܘܰܕ݂ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܬ݂ܶܐ ܢܰܟ݂ܪܽܘܢ ܠܺܝ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܢܚܰܕ݁ܽܘܢܳܢܝ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܝ ܕ݁ܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܺܝ ܀

Translations

(Etheridge) And I have written to you this very [epistle] , lest when I come they grieve me, they who ought to refresh me. But I confide in you, that my joy is that of all of you.

(Murdock) And I wrote that very thing to you, lest when I came, those persons whom I ought to make joyful, should make me sad. For I have confidence concerning you, that my joy is the joy of you all.

(Lamsa) And I wrote this same thing to you, so that when I come to you I may not be made sad by those who ought to make me joyful; having confidence in you all, that my joy is the joy of you all.

(KJV) And I wrote this same unto you, lest, when I came, I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice; having confidence in you all, that my joy is the joy of you all.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܕܟܬܒܬ ܘܰܕ݂ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ 2:10719 ܟܬܒ Verb write 230 107 62047-02030 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-02031 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܗܝ ܗܺܝ 2:5009 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-02032 Third Feminine Singular - - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-02033 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-02034 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62047-02035 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܺܬ݂ܶܐ 2:2078 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62047-02036 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܢܟܪܘܢ ܢܰܟ݂ܪܽܘܢ 2:10492 ܟܪܐ Verb sorrow, shorten, sorry 224 105 62047-02037 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62047-02038 - - - - - - No First Common Singular
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62047-02039 - Masculine Plural - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62047-020310 - Common Plural - - - No - - -
ܕܘܠܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ 2:5392 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62047-020311 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-020312 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62047-020313 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܗܢܘܢ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ 2:4999 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-020314 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܢܚܕܘܢܢܝ ܢܚܰܕ݁ܽܘܢܳܢܝ 2:6314 ܚܕܝ Verb glad, rejoice, gladden 127 70 62047-020315 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No First Common Singular
ܬܟܝܠ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ 2:30870 ܬܟܠ Verb confident 611 238 62047-020316 First Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-020317 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-020318 - - - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-020319 - - - - - - No - - -
ܟܠܟܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ 2:10089 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62047-020320 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܚܕܘܬܝ ܕ݁ܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܝ 2:6273 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62047-020321 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܟܠܟܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ 2:10032 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62047-020322 - Masculine - - - - No Second Masculine Plural
ܗܝ ܗ݈ܺܝ 2:5032 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-020323 Third Feminine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.