<-- 2Corinthians 2:7 | 2Corinthians 2:9 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 2:8

2Corinthians 2:8 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܪܪܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Therefore I entreat of you to confirm to him your love.

(Murdock) I therefore beseech you, that ye confirm to him your love.

(Lamsa) I beseech you therefore that you confirm your love toward him.

(KJV) Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-02080 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-02081 - Masculine Singular - - - No - - -
ܒܥܐ ܒ݁ܳܥܶܐ 2:23340 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62047-02082 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-02083 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62047-02084 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܬܫܪܪܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܪܪܽܘܢ 2:22231 ܫܪ Verb strong, establish, strengthen, believe 595 229 62047-02085 Second Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-02086 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܚܘܒܟܘܢ ܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:6112 ܚܒ Noun love, lovingkindness 129 71 62047-02087 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.