<-- 2Corinthians 3:15 | 2Corinthians 3:17 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 3:16

2Corinthians 3:16 - ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܦ݁ܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܩܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܬ݁ܰܚܦ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when any one of them is converted unto the Lord, the veil from him is uplifted.

(Murdock) But when any of them is turned unto the Lord, the vail is taken from him.

(Lamsa) Nevertheless whenever a man turns to the LORD, the veil is taken away.

(KJV) Nevertheless when it shall turn to the Lord, the vail shall be taken away.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܬܝ ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ 2:1353 ܐܡܬܝ Particle when? 20 24 62047-03160 - - - - - - No - - -
ܕܐܢܫ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ 2:1443 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62047-03161 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62047-03162 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܢܬܦܢܐ ܢܶܬ݂ܦ݁ܢܶܐ 2:16826 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62047-03163 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-03164 - - - - - - No - - -
ܡܪܝܐ ܡܳܪܝܳܐ 2:12407 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62047-03165 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܫܬܩܠܐ ܡܶܫܬ݁ܰܩܠܳܐ 2:22180 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62047-03166 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܡܢܗ ܡܶܢܶܗ 2:12183 ܡܢ Particle from 281 125 62047-03167 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܬܚܦܝܬܐ ܬ݁ܰܚܦ݁ܺܝܬ݂ܳܐ 2:7476 ܚܦܐ Noun veil, covering 610 237 62047-03168 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.