<-- 2Corinthians 5:11 | 2Corinthians 5:13 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 5:12

2Corinthians 5:12 - ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢ ܒ݁ܰܢ ܠܘܳܬ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܐܦ݁ܶܐ ܗ݈ܘ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For we commend [Or, praise; Meschabchinan.] not ourselves again to you, but we give you cause to be boastful of us to them who in appearance boast, but not in heart.

(Murdock) We do not again laud ourselves to you; but we give you occasion to glory in us, to them who glory in appearance and not in heart.

(Lamsa) We are not boasting of ourselves to you, but we give you occasion to be proud of us, before those who glory as hypocrites but who are not sincere in heart.

(KJV) For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may have somewhat to answer them which glory in appearance, and not in heart.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-05120 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-05121 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62047-05122 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܢ ܢܰܦ݂ܫܰܢ 2:13492 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62047-05123 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܡܫܒܚܝܢܢ ܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢܰܢ 2:20877 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 62047-05124 First Masculine Plural - Active Participle PAEL No First Common Plural
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-05125 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-05126 - - - - - - No - - -
ܥܠܬܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ 2:15669 ܥܠ Noun cause, occasion 416 164 62047-05127 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-05128 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܝܗܒܝܢܢ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢܰܢ 2:8855 ܝܗܒ Verb give 188 91 62047-05129 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-051210 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܗܘܝܬܘܢ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5075 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-051211 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢ 2:1749 ܒܗܪ Denominative glorify, pride 36 33 62047-051212 Second Masculine Plural - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܒܢ ܒ݁ܰܢ 2:2248 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-051213 - - - - - - No First Common Plural
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-051214 - - - - - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62047-051215 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܒܐܦܐ ܕ݁ܒ݂ܰܐܦ݁ܶܐ 2:1777 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62047-051216 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62047-051217 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢ 2:2376 ܒܗܪ Denominative glorify, pride 36 33 62047-051218 Third Masculine Plural - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-051219 - - - - - - No - - -
ܒܠܒܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܐ 2:10921 ܠܒ Noun heart 233 108 62047-051220 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.