<-- 2Corinthians 7:5 | 2Corinthians 7:7 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 7:6

2Corinthians 7:6 - ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܝܰܐ ܠܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ ܒ݁ܰܝܰܐܢ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܛܺܛܳܘܣ ܀

Translations

(Etheridge) But Aloha, who consoleth the humble, consoled us by the coming of Titos;

(Murdock) But God who comforteth the depressed, comforted us by the arrival of Titus.

(Lamsa) Nevertheless God, who comforts the meek, comforted us by the coming of Titus;

(KJV) Nevertheless God, that comforteth those that are cast down, comforted us by the coming of Titus;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-07060 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-07061 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62047-07062 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܒܝܐ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܝܰܐ 2:2619 ܒܝܐ Verb comfort, encourage 42 35 62047-07063 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܠܡܟܝܟܐ ܠܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ 2:11698 ܡܟ Adjective humble, lowly, mild, gentle 271 122 62047-07064 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܝܐܢ ܒ݁ܰܝܰܐܢ 2:2618 ܒܝܐ Verb comfort, encourage 42 35 62047-07065 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No First Common Plural
ܒܡܐܬܝܬܗ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ 2:2183 ܐܬܐ Noun coming, advent 248 114 62047-07066 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܛܛܘܣ ܕ݁ܛܺܛܳܘܣ 2:8113 ܛܛܘܣ Proper Noun Titus 171 86 62047-07067 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.