<-- 2Corinthians 7:8 | 2Corinthians 7:10 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 7:9

2Corinthians 7:9 - ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܺܝ ܠܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܰܪܝܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܬ݁ܝܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܶܪܝܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܣܪܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) but now I exercise joy, not because you were made sorry, but because your sorrow hath brought you to repentance. For you were sorry towards Aloha; so that in nothing will you suffer loss from us.

(Murdock) yet it procured me joy, not because ye had sorrow, but because your sorrow brought you to repentance; for ye sorrowed in godly sorrow; so that ye received no detriment from us.

(Lamsa) But it has made me exceedingly happy, not that you were sorry, but that your sorrow led to repentance: for you were sorry over the things of God, so that you lack nothing from us.

(KJV) Now I rejoice, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance: for ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-07090 - - - - - - No - - -
ܚܕܘܬܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6282 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62047-07091 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܬܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ 2:13935 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62047-07092 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܒܕܬ ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ 2:14991 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62047-07093 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62047-07094 - - - - - - No First Common Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-07095 - - - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-07096 - - - - - - No - - -
ܕܟܪܝܬ ܕ݁ܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ 2:10483 ܟܪܐ Verb sorrow, shorten, sorry 224 105 62047-07097 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-07098 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-07099 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-070910 - - - - - - No - - -
ܕܟܪܝܘܬܟܘܢ ܕ݁ܟ݂ܰܪܝܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:10499 ܟܪܐ Noun sorrowfulness, sadness 226 105 62047-070911 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܠܬܝܒܘܬܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:22726 ܬܒ Noun repentance 611 238 62047-070912 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬܝܬܟܘܢ ܐܰܝܬ݁ܝܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:2075 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62047-070913 Third Feminine Singular - Perfect APHEL No Second Masculine Plural
ܟܪܝܬ ܟ݁ܶܪܝܰܬ݂ 2:10490 ܟܪܐ Verb sorrow, shorten, sorry 224 105 62047-070914 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-070915 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-070916 - - - - - - No - - -
ܒܕܐܠܗܐ ܒ݁ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ 2:913 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62047-070917 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62047-070918 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܒܡܕܡ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11404 ܡܕܡ Noun something 253 116 62047-070919 - Common - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-070920 - - - - - - No - - -
ܬܚܣܪܘܢ ܬ݁ܶܚܣܪܽܘܢ 2:7470 ܚܣܪ Verb lack, lose 152 80 62047-070921 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢܢ ܡܶܢܰܢ 2:12191 ܡܢ Particle from 281 125 62047-070922 - - - - - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.