<-- 2Corinthians 9:4 | 2Corinthians 9:6 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 9:5

2Corinthians 9:5 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܺܝ ܕ݁ܶܐܒ݂ܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܰܢܥܰܬ݁ܕ݂ܽܘܢ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܥܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For this cause I have been careful to entreat of these brethren to go before to you, to make ready that blessing of which you have caused to be heard before; that it may be prepared, so as that it may be [considered as] a blessing, [and] not as [the reluctant contribution of] avarice.

(Murdock) Therefore I was careful to request these my brethren, to go before me unto you, that they might make up this benefaction, of which ye were advised long before to have it ready, as being a benefaction, and not a matter of cupidity.

(Lamsa) Therefore I thought it necessary to ask these, my brethren, to go before me to you, and make ready in advance the contribution, of which you have long ago been notified, that you might have it ready as a contribution and not as though it were forced on you.

(KJV) Therefore I thought it necessary to exhort the brethren, that they would go before unto you, and make up beforehand your bounty, whereof ye had notice before, that the same might be ready, as a matter of bounty, and not as of covetousness.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62047-09050 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-09051 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܬܒܛܠ ܐܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ 2:2543 ܒܛܠ Verb idle, cease, care, annul 42 35 62047-09052 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62047-09053 - - - - - - No First Common Singular
ܕܐܒܥܐ ܕ݁ܶܐܒ݂ܥܶܐ 2:2995 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62047-09054 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62047-09055 - - - - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62047-09056 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62047-09057 - Common Plural - - - No - - -
ܕܢܐܬܘܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ 2:2110 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62047-09058 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܩܕܡܝ ܩܕ݂ܳܡܰܝ 2:18103 ܩܕܡ Particle before 490 188 62047-09059 - - - - - - No First Common Singular
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-090510 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܢܥܬܕܘܢ ܘܰܢܥܰܬ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:16290 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62047-090511 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܒܘܪܟܬܐ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ 2:2449 ܒܪܟ Noun blessing, benediction 39 33 62047-090512 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62047-090513 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62047-090514 - - - - - - No - - -
ܩܕܝܡ ܩܕ݂ܺܝܡ 2:18067 ܩܕܡ Participle Adjective before, before, formerly 489 188 62047-090515 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܫܬܡܥܬܘܢ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:21697 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62047-090516 Second Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܕܬܗܘܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ 2:5082 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-090517 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܛܝܒܐ ܡܛܰܝܒ݂ܳܐ 2:7982 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62047-090518 Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62047-090519 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62047-090520 - - - - - - No - - -
ܒܘܪܟܬܐ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ 2:2449 ܒܪܟ Noun blessing, benediction 39 33 62047-090521 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-090522 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-090523 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62047-090524 - - - - - - No - - -
ܝܥܢܘܬܐ ܝܰܥܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9364 ܝܥܢ Noun greed, avarice, covetousness 194 95 62047-090525 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.