<-- 2John 1:4 | 2John 1:6 -->

Analysis of Peshitta verse 2John 1:5

2John 1:5 - ܘܗܳܫܳܐ ܡܦ݁ܺܝܣ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܩܽܘܪܺܝܰܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕ݁ܢܰܚܶܒ݂ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And now I entreat thee, Kuria,-no new commandment writing to thee, but that which we have had from the beginning,-that we love one another.

(Murdock) And now, I beseech thee, Kuria, (I write no new commandment to thee, but that which was with us from the beginning,) that we should love one another.

(Lamsa) And now I beseech you, O mother church, not as though I wrote a new commandment to you, but that which we had from the beginning, that we love one another.

(KJV) And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܫܐ ܘܗܳܫܳܐ 2:5388 ܗܫܐ Particle now 107 62 63063-01050 - - - - - - No - - -
ܡܦܝܣ ܡܦ݁ܺܝܣ 2:28598 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 63063-01051 First Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63063-01052 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܝ ܠܶܟ݂ܝ 2:10850 ܠ Particle to, for 232 107 63063-01053 - - - - - - No Second Feminine Singular
ܩܘܪܝܐ ܩܽܘܪܺܝܰܐ 2:18408 ܩܘܪܝܐ Noun lady 498 191 63063-01054 - Feminine Singular - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63063-01055 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63063-01056 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63063-01057 - - - - - - No - - -
ܦܘܩܕܢܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ 2:16974 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 63063-01058 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܬܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ 2:6372 ܚܕܬ Adjective new 129 70 63063-01059 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܬܒ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ 2:26613 ܟܬܒ Verb write 230 107 63063-010510 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63063-010511 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܝ ܠܶܟ݂ܝ 2:10850 ܠ Particle to, for 232 107 63063-010512 - - - - - - No Second Feminine Singular
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63063-010513 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63063-010514 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63063-010515 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63063-010516 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 63063-010517 - - - - - - No First Common Plural
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63063-010518 - - - - - - No - - -
ܫܘܪܝܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ 2:22314 ܫܪܐ Noun beginning 568 219 63063-010519 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܚܒ ܕ݁ܢܰܚܶܒ݂ 2:6042 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 63063-010520 First Common Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63063-010521 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63063-010522 - Masculine - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.