<-- 2Peter 1:9 | 2Peter 1:11 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 1:10

2Peter 1:10 - ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܚܰܝ ܝܺܨܰܦ݂ܘ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܛܳܒ݂ܶܐ ܩܪܳܝܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܘܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܫܰܪܰܪܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܬ݂ܽܘܡ ܡܶܫܬ݁ܰܪܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Upon this the more, my brethren, be careful, that by your good works your calling and your election you may confirm;[Or, make sure.] for, while you do these, you will never lapse;[Meshtarin, from shara, lapsus est, deliquit, transgressus est.]

(Murdock) And therefore, my brethren, be ye exceedingly diligent to make your calling and election sure, by your good actions: for, by so doing, ye will never fall away.

(Lamsa) For this very reason, my brethren, be diligent; for through your good deeds, you make your calling and your election sure: and when you do these things, you shall never fall:

(KJV) Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for if ye do these things, ye shall never fall:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63061-01100 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63061-01101 - Feminine Singular - - - No - - -
ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9661 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 63061-01102 - - - - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 63061-01103 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܝܨܦܘ ܝܺܨܰܦ݂ܘ 2:9403 ܝܨܦ Verb careful, anxious, solicitous 195 96 63061-01104 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܕܒܝܕ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ 2:597 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 63061-01105 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܥܒܕܝܟܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15083 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 63061-01106 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܛܒܐ ܛܳܒ݂ܶܐ 2:7942 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 63061-01107 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܪܝܬܟܘܢ ܩܪܳܝܬ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:18923 ܩܪܐ Noun calling, vocation 519 198 63061-01108 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܓܒܝܬܟܘܢ ܘܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:3477 ܓܒܐ Noun collection 59 44 63061-01109 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܡܫܪܪܬܐ ܡܫܰܪܰܪܬ݁ܳܐ 2:22240 ܫܪ Participle Adjective firm, sure 309 134 63061-011010 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܥܒܕܘܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:15004 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63061-011011 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-011012 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 63061-011013 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63061-011014 - Common Plural - - - No - - -
ܥܒܕܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:28180 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63061-011015 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63061-011016 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63061-011017 - - - - - - No - - -
ܡܬܘܡ ܡܬ݂ܽܘܡ 2:12547 ܡܬܡ Particle always, ever 314 135 63061-011018 - - - - - - No - - -
ܡܫܬܪܥܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܪܥܺܝܢ 2:30783 ܫܪܥ Verb offend, stumble 599 231 63061-011019 Second Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63061-011020 Second Masculine Plural - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.