<-- 2Peter 1:15 | 2Peter 1:17 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 1:16

2Peter 1:16 - ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܡܰܬ݂ܠܶܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢܰܢ ܐܰܘܕ݁ܰܥܢܳܟ݂ܽܘܢ ܚܰܝܠܶܗ ܘܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܙܳܝܶܐ ܗ݈ܘܰܝܢ ܕ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) For it is not after fables which are made with art that we have gone, in making known to you the power and coming of our Lord Jeshu Meshiha, but as we were spectators of his majesty.

(Murdock) For we have not gone after fables artfully framed, in making known to you the power and advent of our Lord Jesus the Messiah; but [it was] after we had been spectators of his majesty.

(Lamsa) For we have not followed cunningly devised fables, when we made known to you the power and coming of our LORD Jesus Christ, for we were eye-witnesses of his majesty.

(KJV) For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63061-01160 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63061-01161 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 63061-01162 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-01163 - - - - - - No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 63061-01164 - - - - - - No - - -
ܡܬܠܐ ܡܰܬ݂ܠܶܐ 2:12571 ܡܬܠ Noun parable, proverb, similitude 317 135 63061-01165 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܥܒܝܕܝܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ 2:14913 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63061-01166 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܒ݁ܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:277 ܐܡܢ Noun craft, art, ingenuity 6 16 63061-01167 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܙܠܝܢܢ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢܰܢ 2:350 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 63061-01168 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܐܘܕܥܢܟܘܢ ܐܰܘܕ݁ܰܥܢܳܟ݂ܽܘܢ 2:8618 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 63061-01169 First Common Plural - Perfect APHEL No Second Masculine Plural
ܚܝܠܗ ܚܰܝܠܶܗ 2:7045 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 63061-011610 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܡܐܬܝܬܗ ܘܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ 2:2186 ܐܬܐ Noun coming, advent 248 114 63061-011611 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܪܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ 2:12378 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 63061-011612 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 63061-011613 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 63061-011614 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63061-011615 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-011616 - - - - - - No - - -
ܚܙܝܐ ܚܰܙܳܝܶܐ 2:6744 ܚܙܐ Noun observer, spectator, eye-witness 136 73 63061-011617 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ 2:30888 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63061-011618 First Common Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܪܒܘܬܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:19244 ܪܒ Noun greatness, priesthood 526 200 63061-011619 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܗ ܕ݁ܺܝܠܶܗ 2:4388 ܕܝܠ Particle own 90 54 63061-011620 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.