<-- 2Peter 1:18 | 2Peter 1:20 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 1:19

2Peter 1:19 - ܘܺܐܝܬ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܗ ܚܳܝܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܫܪܳܓ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܢܗܰܪ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܥܰܡܽܘܛܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܢܰܢܗܰܪ ܘܫܶܡܫܳܐ ܢܶܕ݂ܢܰܚ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) We have that which is sure also, the word of prophecy; that into which you do well to look, as to a light shining in a dark place, until the day dawn, and the sun arise in your hearts.

(Murdock) And we have moreover a sure word of prophecy; and ye will do well, if ye look to it as to a light that shineth in a dark place, until the day shall dawn, and the sun shall arise in your hearts;

(Lamsa) We have also a true word of prophecy; you do well when you look to it for guidance, as you look to the lamp that shines in a dark place until the dawn of day, when the sun will shine in your hearts:

(KJV) We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63061-01190 - - - - - - No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 63061-01191 - - - - - - No First Common Plural
ܕܫܪܝܪܐ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐ 2:22260 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 63061-01192 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 63061-01193 - - - - - - No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 63061-01194 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܒܝܘܬܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:12627 ܢܒܐ Noun prophecy 326 136 63061-01195 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63061-01196 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܫܦܝܪ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ 2:22079 ܫܦܪ Adjective beautiful, good, well 591 228 63061-01197 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܥܒܕܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:28180 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63061-01198 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63061-01199 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-011910 - - - - - - No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63061-011911 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܚܝܪܝܢ ܚܳܝܪܺܝܢ 2:25144 ܚܪ Verb look, behold 134 72 63061-011912 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63061-011913 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63061-011914 - - - - - - No - - -
ܕܒܫܪܓܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܪܳܓ݂ܳܐ 2:22444 ܫܪܓ Noun light, lamp, wick 597 230 63061-011915 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܢܗܪ ܕ݁ܡܰܢܗܰܪ 2:12745 ܢܗܪ Verb shine, light, explain, light 330 137 63061-011916 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܒܐܬܪܐ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ 2:2204 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 63061-011917 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡܘܛܐ ܥܰܡܽܘܛܳܐ 2:15893 ܥܡܛ Adjective dark 417 164 63061-011918 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 63061-011919 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܡܡܐ ܕ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ 2:653 ܐܝܡܡܐ Noun daytime 14 18 63061-011920 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܢܗܪ ܢܰܢܗܰܪ 2:12761 ܢܗܪ Verb shine, light, explain, light 330 137 63061-011921 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܘܫܡܫܐ ܘܫܶܡܫܳܐ 2:21910 ܫܡܫ Noun sun 586 227 63061-011922 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܢܕܢܚ ܢܶܕ݂ܢܰܚ 2:4817 ܕܢܚ Verb rise, shine, rise, dawn 95 57 63061-011923 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܠܒܘܬܟܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:10927 ܠܒ Noun heart 233 108 63061-011924 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.