<-- 2Peter 1:2 | 2Peter 1:4 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 1:3

2Peter 1:3 - ܐܰܝܟ݂ ܡܰܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܝܶܐ ܘܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܫܽܘܘܕ݁ܳܥܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܐ ܠܰܢ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܘܰܡܝܰܬ݁ܪܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) As He who all (things) which of the divine power are unto life and godliness [Dechalath Aloha, the fear, reverence, or worship of Aloha.] hath given (us), through the knowledge of Him who hath called us unto the glory of him and of virtue,[Or, excellence. B'teshbuchtho dileh va-damyathrutho.]

(Murdock) as the giver to us of all things that be of the power of God, unto life and the fear of God, through the recognition of him who hath called us unto his own glory and moral excellence:

(Lamsa) Who has given us all things that pertain to the power of God, for life and worship of God, through the knowledge of him who has called us by his glory and excellence;

(KJV) According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63061-01030 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 63061-01031 - - - - - - No - - -
ܕܟܠܗܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ 2:10030 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63061-01032 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63061-01033 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ 2:737 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63061-01034 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܕܚܝܠܐ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ 2:7029 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 63061-01035 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܗܝܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ 2:939 ܐܠܗ Adjective divine 17 22 63061-01036 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 63061-01037 - - - - - - No - - -
ܚܝܐ ܚܰܝܶܐ 2:6974 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 63061-01038 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܚܠܬ ܘܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ 2:4354 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 63061-01039 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63061-010310 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܗܒ ܝܰܗ݈ܒ݂ 2:8848 ܝܗܒ Verb give 188 91 63061-010311 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 63061-010312 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܫܘܘܕܥܐ ܫܽܘܘܕ݁ܳܥܳܐ 2:8781 ܝܕܥ Noun acknowledgement, sign, indication, recognition 563 217 63061-010313 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܘ ܕ݁ܗܰܘ 2:5039 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63061-010314 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܩܪܐ ܕ݁ܰܩܪܳܐ 2:18845 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 63061-010315 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 63061-010316 - - - - - - No First Common Plural
ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20925 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 63061-010317 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܗ ܕ݁ܺܝܠܶܗ 2:4388 ܕܝܠ Particle own 90 54 63061-010318 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܡܝܬܪܘܬܐ ܘܰܡܝܰܬ݁ܪܽܘܬ݂ܳܐ 2:9724 ܝܬܪ Noun excellence, virtue 270 121 63061-010319 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.