<-- 2Peter 2:13 | 2Peter 2:15 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 2:14

2Peter 2:14 - ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܝܢܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܡܰܠܝܳܢ ܓ݁ܰܘܪܳܐ ܘܰܚܛܳܗܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܘܦ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܕ݁ܠܺܝܢ ܠܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܣܡܺܝܟ݂ܳܢ ܘܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܪܰܫ ܒ݁ܥܳܠܽܘܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܕ݁ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) having eyes full of adultery, and sins which cease not, alluring souls that are not established. An heart have they which is disciplined in covetousness; sons of malediction,

(Murdock) having eyes that are full of adultery, and sins that never end; seducing unstable souls; and having a heart exercised in cupidity; children of malediction:

(Lamsa) And have eyes full of adultery, and of sin that does not cease: beguiling, unstable souls are they whose hearts are well versed in covetousness: accursed sons are they.

(KJV) Having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin; beguiling unstable souls: an heart they have exercised with covetous practices; cursed children:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-02140 - - - - - - No - - -
ܥܝܢܐ ܥܰܝܢܶܐ 2:15535 ܥܝܢ Noun eye 411 162 63061-02141 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63061-02142 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63061-02143 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܡܠܝܢ ܕ݁ܡܰܠܝܳܢ 2:11749 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 63061-02144 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܓܘܪܐ ܓ݁ܰܘܪܳܐ 2:3640 ܓܪ Noun adultery 66 46 63061-02145 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܛܗܐ ܘܰܚܛܳܗܶܐ 2:6811 ܚܛܐ Noun sin 138 73 63061-02146 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63061-02147 - - - - - - No - - -
ܡܘܦܝܢ ܡܰܘܦ݁ܶܝܢ 2:9390 ܝܦܐ Particle cease, expire 195 96 63061-02148 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-02149 - - - - - - No - - -
ܡܫܕܠܝܢ ܡܫܰܕ݁ܠܺܝܢ 2:20712 ܫܕܠ Verb entice, flatter 560 216 63061-021410 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܠܢܦܫܬܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ 2:13481 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 63061-021411 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63061-021412 - - - - - - No - - -
ܣܡܝܟܢ ܣܡܺܝܟ݂ܳܢ 2:14542 ܣܡܟ Verb support, recline, recline 380 152 63061-021413 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܠܒܐ ܘܠܶܒ݁ܳܐ 2:10950 ܠܒ Noun heart 233 108 63061-021414 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܕܪܫ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܪܰܫ 2:4928 ܕܪܫ Verb train, debate, argue, question, dispute 98 58 63061-021415 Third Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܒܥܠܘܒܘܬܐ ܒ݁ܥܳܠܽܘܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:15683 ܥܠܒ Noun injustice, covetousness 414 162 63061-021416 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63061-021417 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63061-021418 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܒܢܝܐ ܒ݁ܢܰܝܳܐ 2:3233 ܒܪ Noun son 53 40 63061-021419 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܘܛܬܐ ܕ݁ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ 2:11091 ܠܛ Noun curse, malediction 237 109 63061-021420 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.