<-- 2Peter 2:17 | 2Peter 2:19 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 2:18

2Peter 2:18 - ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܽܘܢܚܶܐ ܕ݁ܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܡܫܰܕ݁ܠܺܝܢ ܒ݁ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܡܠܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) For while they speak scoffing words of vanity, they allure with impure desires of the flesh those who almost escaped from them who have their conversation in error.

(Murdock) For, while they utter astonishing vanity, they seduce, with obscene lusts of the flesh, them who have almost abandoned these that walk in error.

(Lamsa) For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the sensual lusts of the flesh; but there are those who flee at a word of warning from those who live in error.

(KJV) For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-02180 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 63061-02181 - - - - - - No - - -
ܓܘܢܚܐ ܓ݁ܽܘܢܚܶܐ 2:3935 ܓܢܚ Noun event 65 46 63061-02182 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܣܪܝܩܘܬܐ ܕ݁ܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ 2:14818 ܣܪܩ Noun vanity, emptiness 392 155 63061-02183 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܡܠܠܝܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ 2:12058 ܡܠ Verb speak 273 122 63061-02184 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܡܫܕܠܝܢ ܡܫܰܕ݁ܠܺܝܢ 2:20712 ܫܕܠ Verb entice, flatter 560 216 63061-02185 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܒܪܓܝܓܬܐ ܒ݁ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:19330 ܪܓ Noun lust 528 201 63061-02186 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܛܢܦܬܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:8262 ܛܢܦ Adjective defiled, unclean, impure, filthy 177 88 63061-02187 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܣܪܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ 2:2952 ܒܣܪ Noun flesh 49 38 63061-02188 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63061-02189 - Common Plural - - - No - - -
ܕܒܡܠܐ ܕ݁ܒ݂ܰܡܠܶܐ 2:11746 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 63061-021810 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܩܠܝܠ ܩܰܠܺܝܠ 2:18614 ܩܠ Adjective little, light, swift 506 194 63061-021811 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܥܪܩܝܢ ܥܳܪܩܺܝܢ 2:16259 ܥܪܩ Verb flee 429 168 63061-021812 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63061-021813 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63061-021814 - Common Plural - - - No - - -
ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܕ݁ܰܒ݂ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:8333 ܛܥܐ Noun error, deception, mistake 178 88 63061-021815 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܬܗܦܟܝܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ 2:5326 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 63061-021816 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.