<-- 2Peter 3:16 | 2Peter 3:18 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 3:17

2Peter 3:17 - ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܕ݂ܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܛܰܪܘ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣ ܐܶܢܽܘܢ ܬ݁ܶܦ݁ܠܽܘܢ ܡܶܢ ܣܳܡܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) You therefore, my beloved, knowing this before, keep yourselves, lest, going after the error of those who are lawless, you fall from your support.

(Murdock) Ye therefore, my beloved, as ye know [these things] beforehand, guard yourselves, lest, by going after the error of the lawless, ye fall from your steadfastness.

(Lamsa) You therefore, my beloved, seeing that you know these things beforehand, beware, lest you follow the error of the lawless, and fall from your own steadfastness.

(KJV) Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own stedfastness.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63061-03170 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 63061-03171 - - - - - - No - - -
ܚܒܝܒܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ 2:6084 ܚܒ Adjective beloved 123 68 63061-03172 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-03173 - - - - - - No - - -
ܩܕܡܝܢ ܩܳܕ݂ܡܺܝܢ 2:29223 ܩܕܡ Verb go before 490 188 63061-03174 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63061-03175 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 63061-03176 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܛܪܘ ܛܰܪܘ 2:13001 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 63061-03177 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܢܦܫܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13490 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 63061-03178 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܕܠܡܐ ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܐ 2:11321 ܡܐ Particle lest 93 55 63061-03179 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63061-031710 - - - - - - No - - -
ܐܙܠܝܢ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ 2:23234 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 63061-031711 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63061-031712 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 63061-031713 - - - - - - No - - -
ܛܥܝܘܬܐ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:8336 ܛܥܐ Noun error, deception, mistake 178 88 63061-031714 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܠܝܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ 2:668 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63061-031715 - Common Plural - - - No - - -
ܕܕܠܐ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ 2:10862 ܠܐ Particle no, not 233 107 63061-031716 - - - - - - No - - -
ܢܡܘܣ ܢܳܡܽܘܣ 2:13146 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 63061-031717 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63061-031718 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܬܦܠܘܢ ܬ݁ܶܦ݁ܠܽܘܢ 2:13307 ܢܦܠ Verb fall 344 142 63061-031719 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63061-031720 - - - - - - No - - -
ܣܡܟܐ ܣܳܡܟ݁ܳܐ 2:14565 ܣܡܟ Noun pillar, steadfastness 381 152 63061-031721 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܟܘܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ 2:4394 ܕܝܠ Particle own 90 54 63061-031722 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.