<-- 2Peter 3:17 | 1John 1:1 -->

Analysis of Peshitta verse 2Peter 3:18

2Peter 3:18 - ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܒ݁ܶܝܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܘܦ݂ܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܰܠܝܰܘܡܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) But increase in grace, and in the knowledge of our Lord and our Saviour Jeshu Meshiha, and (of) Aloha the Father, Whose be glory both now, and in all time, and to the days eternal. Amen.

(Murdock) But be ye growing in grace, and in the knowledge of our Lord and Redeemer Jesus the Messiah, and of God the Father: whose is the glory, now, and always, and to the days of eternity. Amen.

(Lamsa) But grow in grace and in the knowledge of our LORD and Saviour Jesus Christ, and of God the Father. To him be glory both now and forever, and through all eternity. Amen.

(KJV) But grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. To him be glory both now and for ever. Amen.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63061-03180 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 63061-03181 - - - - - - No - - -
ܡܬܪܒܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܒ݁ܶܝܢ 2:19275 ܪܒܐ Verb grow up, increase, nourish, increase 525 200 63061-03182 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܒܛܝܒܘܬܐ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8023 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 63061-03183 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܝܕܥܬܐ ܘܒ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:8759 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 63061-03184 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܪܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ 2:12378 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 63061-03185 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܘܦܪܘܩܢ ܘܦ݂ܳܪܽܘܩܰܢ 2:17213 ܦܪܩ Noun Saviour, deliverer 459 178 63061-03186 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 63061-03187 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 63061-03188 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܐܠܗܐ ܘܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ 2:929 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63061-03189 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܒܐ ܐܰܒ݂ܳܐ 2:6 ܐܒ Noun father 2 13 63061-031810 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܗ ܕ݁ܠܶܗ 2:10827 ܠ Particle to, for 232 107 63061-031811 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܬܫܒܘܚܬܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20936 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 63061-031812 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 63061-031813 - - - - - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 63061-031814 - - - - - - No - - -
ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5498 ܟܠ Idiom always 216 102 63061-031815 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܠܝܘܡܝ ܘܰܠܝܰܘܡܰܝ 2:8994 ܝܘܡ Noun day 190 92 63061-031816 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܥܠܡܐ ܥܳܠܡܳܐ 2:15760 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 63061-031817 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܡܝܢ ܐܰܡܺܝܢ 2:1109 ܐܡܝܢ Particle Amen, verily 19 23 63061-031818 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.