<-- 2Thessalonians 2:2 | 2Thessalonians 2:4 -->

Analysis of Peshitta verse 2Thessalonians 2:3

2Thessalonians 2:3 - ܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܛܥܶܝܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܶܣܟ݁ܺܡܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܢ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܡܳܪܽܘܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Let no one deceive you by any one of the methods, [Or, schemes. 4 Mardutho.] because unless there shall come first the rebellion, [Mardutho.] and there be revealed the man of sin, the son of perdition;

(Murdock) Let no one deceive you in any way; because [that day will not come], unless there previously come a defection, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

(Lamsa) Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, unless it is preceded by a rebellion, and the man of sin be revealed as the son of perdition,

(KJV) Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܡܐ ܠܡܳܐ 2:11325 ܡܐ Pronoun why 242 112 62053-02030 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62053-02031 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܢܛܥܝܟܘܢ ܢܰܛܥܶܝܟ݂ܽܘܢ 2:8318 ܛܥܐ Verb wander, err, forget, deceive, astray, astray, delude 178 88 62053-02032 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Plural
ܒܚܕ ܒ݁ܚܰܕ݂ 2:6227 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62053-02033 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62053-02034 - - - - - - No - - -
ܐܣܟܡܝܢ ܐܶܣܟ݁ܺܡܺܝܢ 2:1639 ܐܣܟܡܐ Noun form, fashion, figure 24 26 62053-02035 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62053-02036 - - - - - - No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܶܐܢ 2:1361 ܐܢ Particle if 20 24 62053-02037 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62053-02038 - - - - - - No - - -
ܬܐܬܐ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ 2:2166 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62053-02039 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܩܕܡ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ 2:18062 ܩܕܡ Particle before, formerly 238 110 62053-020310 - - - - - - No - - -
ܡܪܘܕܘܬܐ ܡܳܪܽܘܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:12434 ܡܪܕ Noun rebellion, apostasy 300 131 62053-020311 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܬܓܠܐ ܘܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ 2:3754 ܓܠܐ Verb reveal, manifest 69 47 62053-020312 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܒܪܢܫܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ 2:1441 ܐܢܫ Noun human 56 40 62053-020313 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܛܝܬܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ 2:6838 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62053-020314 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܪܗ ܒ݁ܪܶܗ 2:3245 ܒܪ Noun son 53 40 62053-020315 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܒܕܢܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ 2:118 ܐܒܕ Noun loss, perdition, waste 2 13 62053-020316 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.