<-- 2Thessalonians 2:3 | 2Thessalonians 2:5 -->

Analysis of Peshitta verse 2Thessalonians 2:4

2Thessalonians 2:4 - ܗܰܘ ܕ݁ܰܠܩܽܘܒ݂ܠܳܐ ܗ݈ܘ ܘܡܶܫܬ݁ܰܥܠܶܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܰܠܳܗ ܘܕ݂ܶܚܠܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬ݁ܶܒ݂ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) He who is the adversary, and is exalted over all who is called God and Venerable; so that also in the temple of Aloha as Aloha he will sit, and will make manifest of himself as that he is Aloha.

(Murdock) who is an opposer, and exalteth himself above all that is called God and Worshipful; so that he also sitteth in the temple of God, as a God, and displayeth himself, as if he were God.

(Lamsa) Who opposes and exalts himself above all that is called God or that is reverenced; so that even in the temple of God, he sits as a god, and shows himself, as though he were a god.

(KJV) Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62053-02040 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܠܩܘܒܠܐ ܕ݁ܰܠܩܽܘܒ݂ܠܳܐ 2:17897 ܩܒܠ Adjective opposite 244 112 62053-02041 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62053-02042 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܡܫܬܥܠܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܥܠܶܐ 2:15716 ܥܠܐ Verb raised, arrogant 413 162 62053-02043 Third Masculine Singular - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62053-02044 - - - - - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62053-02045 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62053-02046 - - - - - - No - - -
ܕܡܬܩܪܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18838 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62053-02047 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܐܠܗ ܐܰܠܳܗ 2:904 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62053-02048 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܕܚܠܐ ܘܕ݂ܶܚܠܳܐ 2:4338 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 62053-02049 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62053-020410 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62053-020411 - - - - - - No - - -
ܒܗܝܟܠܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5167 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62053-020412 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62053-020413 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62053-020414 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62053-020415 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܬܒ ܢܶܬ݁ܶܒ݂ 2:9624 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 62053-020416 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܘܢܚܘܐ ܘܰܢܚܰܘܶܐ 2:6406 ܚܘܐ Verb show 129 70 62053-020417 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62053-020418 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܗ ܢܰܦ݂ܫܶܗ 2:13485 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62053-020419 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62053-020420 - - - - - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62053-020421 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62053-020422 Third Masculine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.