<-- 2Timothy 1:10 | 2Timothy 1:12 -->

Analysis of Peshitta verse 2Timothy 1:11

2Timothy 1:11 - ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡܶܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܐܶܢܳܐ ܟ݁ܳܪܽܘܙܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) of which I am appointed an herald and an apostle and a teacher of the nations:

(Murdock) of which I am constituted a herald and a legate, and a teacher of the Gentiles.

(Lamsa) To which I am appointed a preacher, and an apostle, and a teacher of the Gentiles.

(KJV) Whereunto I am appointed a preacher, and an apostle, and a teacher of the Gentiles.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62055-01110 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܬܣܝܡܬ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡܶܬ݂ 2:14226 ܣܡ Verb put, place 379 152 62055-01111 First Common Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62055-01112 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62055-01113 First Common Singular - - - No - - -
ܟܪܘܙܐ ܟ݁ܳܪܽܘܙܳܐ 2:10554 ܟܪܙ Noun preacher 225 105 62055-01114 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܠܝܚܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ 2:21365 ܫܠܚ Participle Adjective apostle, sent one 580 224 62055-01115 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܠܦܢܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ 2:9253 ܝܠܦ Noun teacher 278 125 62055-01116 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܡܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15805 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62055-01117 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.