<-- 2Timothy 1:16 | 2Timothy 1:18 -->

Analysis of Peshitta verse 2Timothy 1:17

2Timothy 1:17 - ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܪܗ݈ܽܘܡܺܝ ܒ݁ܰܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܥܳܢܝ ܘܶܐܫܟ݁ܚܰܢܝ ܀

Translations

(Etheridge) But when also he came to Ruma, with diligence he sought me, and found me.

(Murdock) But also, when he came to Rome, he sought for me with diligence, and found me.

(Lamsa) But when he was in Rome, he searched for me diligently, and found me.

(KJV) But, when he was in Rome, he sought me out very diligently, and found me.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62055-01170 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62055-01171 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62055-01172 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62055-01173 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܪܗܘܡܝ ܠܪܗ݈ܽܘܡܺܝ 2:19553 ܪܗܘܡܐ Proper Noun Rome 531 203 62055-01174 - - - - - - No - - -
ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܒ݁ܰܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ 2:7500 ܚܦܛ Noun diligence, zest, earnestness, perseverance 153 80 62055-01175 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܥܢܝ ܒ݁ܥܳܢܝ 2:2994 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62055-01176 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No First Common Singular
ܘܐܫܟܚܢܝ ܘܶܐܫܟ݁ܚܰܢܝ 2:21239 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62055-01177 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.