<-- 2Timothy 2:26 | 2Timothy 3:2 -->

Analysis of Peshitta verse 2Timothy 3:1

2Timothy 3:1 - ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܙܰܒ݂ܢܶܐ ܩܫܰܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But know this, that in the last days hard times will come;

(Murdock) But this know thou, that in the latter days hard times will come:

(Lamsa) KNOW this: that in the last days disas trous times will come.

(KJV) This know also, that in the last days perilous times shall come.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62055-03010 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62055-03011 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬ ܗܘܰܝܬ݁ 2:5104 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62055-03012 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:25884 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62055-03013 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܒܝܘܡܬܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ 2:8981 ܝܘܡ Noun day 190 92 62055-03014 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܝܐ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ 2:7666 ܐܚܪ Adjective last, extreme 12 18 62055-03015 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܐܬܘܢ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ 2:2160 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62055-03016 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܙܒܢܐ ܙܰܒ݂ܢܶܐ 2:5504 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62055-03017 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܫܝܐ ܩܫܰܝܳܐ 2:19160 ܩܫܐ Adjective hard, strong, rough 522 199 62055-03018 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.