<-- 2Timothy 4:7 | 2Timothy 4:9 -->

Analysis of Peshitta verse 2Timothy 4:8

2Timothy 4:8 - ܘܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܺܝ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܪܥܺܝܘܗ݈ܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܺܝ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܚܶܒ݂ܘ ܠܓ݂ܶܠܝܳܢܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) And from now there is kept for me the crown of righteousness, which my Lord will give me in that day, because he is a righteous judge: yet, not only to me, but to all them who love his manifestation.

(Murdock) and henceforth there is preserved for me a crown of righteousness, with which my Lord, the righteous Judge, will recompense me in that day; and not me only, but them also who love his manifestation.

(Lamsa) Henceforth there is preserved for me a crown of righteousness, which my LORD, the righteous judge, will give me at that day: and not to me only but also to all those who eagerly await his appearance.

(KJV) Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62055-04080 - - - - - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62055-04081 - - - - - - No - - -
ܢܛܝܪ ܢܛܺܝܪ 2:13007 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62055-04082 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62055-04083 - - - - - - No First Common Singular
ܟܠܝܠܐ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ 2:10146 ܟܠ Noun crown, wreath 216 102 62055-04084 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܐܢܘܬܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9893 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62055-04085 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܦܪܥܝܘܗܝ ܕ݁ܢܶܦ݂ܪܥܺܝܘܗ݈ܝ 2:17160 ܦܪܥ Verb recompense 463 180 62055-04086 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62055-04087 - - - - - - No First Common Singular
ܡܪܝ ܡܳܪܝ 2:12405 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62055-04088 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܒܝܘܡܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ 2:8972 ܝܘܡ Noun day 190 92 62055-04089 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62055-040810 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܗܘܝܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ 2:4994 ܗܘ Pronoun i.e., that is to say 102 59 62055-040811 - - - - - - No - - -
ܕܝܢܐ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ 2:4489 ܕܢ Noun judge 90 54 62055-040812 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܐܢܐ ܟ݁ܺܐܢܳܐ 2:9882 ܟܢ Adjective upright, just, righteous 202 98 62055-040813 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62055-040814 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62055-040815 - - - - - - No - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62055-040816 - - - - - - No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62055-040817 - - - - - - No First Common Singular
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62055-040818 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62055-040819 - - - - - - No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62055-040820 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܚܒܘ ܕ݁ܰܐܚܶܒ݂ܘ 2:6031 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62055-040821 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܠܓܠܝܢܗ ܠܓ݂ܶܠܝܳܢܶܗ 2:3797 ܓܠܐ Noun manifestation, revelation, assurance, Apocalypse 71 48 62055-040822 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.