<-- 3John 1:9 | 3John 1:11 -->

Analysis of Peshitta verse 3John 1:10

3John 1:10 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܐܶܥ݈ܗܰܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܠܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܣܳܬ݂ܰܪ ܠܰܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܣܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܗܽܘ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܰܐܚܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܟ݁ܳܠܶܐ ܘܡܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) On account of this, if I come, I will remember the works which he doeth, who words of evil maketh concerning us; and these not satisfying him, he hath not received the brethren, and those who receive he forbiddeth, and also expelleth from the church.

(Murdock) Therefore, if he come, remember those his doings, that he treated us with malignant words; and this not sufficing him, he received not the brethren; and those who would receive [them], he prohibited, and even ejected them from the church.

(Lamsa) Therefore, if I come, I will mention the things which he did, gossiping against us with malicious words: and not content with this, he not only did not receive the brethren, but also forbade those who would like to receive them, and cast them out of the church.

(KJV) Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63064-01100 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63064-01101 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 63064-01102 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63064-01103 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܐ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ 2:2095 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63064-01104 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܥܗܕ ܐܶܥ݈ܗܰܕ݂ 2:15281 ܥܗܕ Verb remember, remember 402 159 63064-01105 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܒܕܘܗܝ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:15077 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 63064-01106 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63064-01107 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܥܒܕ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ 2:14893 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63064-01108 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܒܡܠܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܠܶܐ 2:12085 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 63064-01109 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܝܫܬܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ 2:2293 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 63064-011010 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܬܪ ܣܳܬ݂ܰܪ 2:14849 ܣܬܪ Verb pull down, destroy 394 156 63064-011011 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܢ ܠܰܢ 2:10852 ܠ Particle to, for 232 107 63064-011012 - - - - - - No First Common Plural
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63064-011013 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63064-011014 - - - - - - No - - -
ܣܦܩ ܣܦ݂ܰܩ 2:14740 ܣܦܩ Verb sufficient, able, suffice 386 154 63064-011015 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63064-011016 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63064-011017 - Common Plural - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63064-011018 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63064-011019 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܡܩܒܠ ܡܩܰܒ݁ܶܠ 2:17965 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 63064-011020 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܠܐܚܐ ܠܰܐܚܶܐ 2:434 ܐܚܐ Noun brother 9 17 63064-011021 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐܝܠܝܢ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:681 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63064-011022 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܩܒܠܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ 2:17934 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 63064-011023 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܟܠܐ ܟ݁ܳܠܶܐ 2:10164 ܟܠܐ Verb hinder, forbid, restrain 215 102 63064-011024 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܡܦܩ ܘܡܰܦ݁ܶܩ 2:13377 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 63064-011025 Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63064-011026 - - - - - - No - - -
ܥܕܬܐ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15276 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 63064-011027 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.