<-- 3John 1:7 | 3John 1:9 -->

Analysis of Peshitta verse 3John 1:8

3John 1:8 - ܚܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘ ܠܕ݂ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) We therefore ought to receive such, that we may be helpers of the truth.

(Murdock) We therefore ought to receive such persons, that we may be aiders of the truth.

(Lamsa) We, therefore, ought to welcome such, so that we may be fellow helpers to the truth.

(KJV) We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63064-01080 First Common Plural - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 63064-01081 - - - - - - No - - -
ܚܝܒܝܢܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ 2:6491 ܚܒ Adjective debtor 139 74 63064-01082 - Masculine Plural Absolute - - No First Common Plural
ܠܡܩܒܠܘ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘ 2:17963 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 63064-01083 - - - - Infinitive PAEL No - - -
ܠܕܐܝܟ ܠܕ݂ܰܐܝܟ݂ 2:628 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63064-01084 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63064-01085 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܥܕܪܢܐ ܕ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܶܐ 2:15218 ܥܕܪ Noun help, helper 288 128 63064-01086 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5138 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63064-01087 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܫܪܪܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ 2:22294 ܫܪ Noun truth 599 231 63064-01088 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.