<-- Acts 10:16 | Acts 10:18 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 10:17

Acts 10:17 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܡܳܢܰܘ ܚܶܙܘܳܐ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܡܰܛܺܝܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ ܘܫܰܐܶܠܘ ܥܰܠ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܶܐ ܒ݁ܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And while Shemun wondered in himself for what (was) the vision he had seen, those men came who had been sent by Cornelius, and inquired for the house where Shemun sojourned, and they came and stood at the gate of the court.

(Murdock) And while Simon was wondering with himself, what the vision he had seen could denote, the men who were sent by Cornelius arrived; and they inquired for the house in which Simon lodged, and came and stood at the gate of the court.

(Lamsa) Now while Simon Peter was bewildered, wondering in himself what the vision he had seen should mean, the men who were sent by Cornelius arrived, and enquired for the house in which Simon Peter had been staying, and they came and stood at the door of the courtyard.

(KJV) Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made enquiry for Simon's house, and stood before the gate,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-10170 - - - - - - No - - -
ܡܬܕܡܪ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ 2:4789 ܕܡܪ Verb marvel, amazed 95 56 62044-10171 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܫܡܥܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21803 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62044-10172 - - - - - - No - - -
ܒܢܦܫܗ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ 2:13446 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62044-10173 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܢܘ ܕ݁ܡܳܢܰܘ 2:5004 ܗܘ Pronoun what is this? 281 126 62044-10174 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܚܙܘܐ ܚܶܙܘܳܐ 2:6740 ܚܙܐ Noun appearance, aspect, apparition 136 73 62044-10175 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܙܐ ܕ݁ܰܚܙܳܐ 2:6601 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62044-10176 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܛܝܘ ܡܰܛܺܝܘ 2:11612 ܡܛܐ Verb arrive, reach, attain 266 120 62044-10177 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3490 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62044-10178 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-10179 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܐܫܬܕܪܘ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪܘ 2:20725 ܫܕܪ Verb send 561 216 62044-101710 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-101711 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-101712 - - - - - - No - - -
ܩܘܪܢܠܝܘܣ ܩܳܘܪܢܺܠܺܝܳܘܣ 2:18424 ܩܘܪܢܝܠܝܘܣ Proper Noun Cornelius 499 191 62044-101713 - - - - - - No - - -
ܘܫܐܠܘ ܘܫܰܐܶܠܘ 2:20388 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62044-101714 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-101715 - - - - - - No - - -
ܒܝܬܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ 2:2704 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-101716 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܪܐ ܕ݁ܰܫܪܶܐ 2:22335 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62044-101717 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-101718 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܫܡܥܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21817 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62044-101719 - - - - - - No - - -
ܘܐܬܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ 2:2135 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62044-101720 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܩܡܘ ܘܩܳܡܘ 2:18316 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62044-101721 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-101722 - - - - - - No - - -
ܬܪܥܐ ܬ݁ܰܪܥܳܐ 2:23078 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 62044-101723 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܪܬܐ ܕ݁ܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ 2:4862 ܕܪ Noun court, atrium 98 58 62044-101724 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.