<-- Acts 11:18 | Acts 11:20 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 11:19

Acts 11:19 - ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ ܡܰܛܺܝܘ ܗ݈ܘܰܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܦ݂ܽܘܢܺܝܩܺܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ ܘܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܡ ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) BUT they who had been dispersed by the tribulation that was concerning Estephanos went unto Punika, also to the region of Kypros and to Antiokia, but with any one not speaking the word unless only with the Jihudoyee.

(Murdock) And they who were dispersed, by the oppression which occurred on account of Stephen, travelled as far as Phenicia, and even to the country of Cyprus, and to Antioch, speaking the word to none except to Jews only.

(Lamsa) Now those who had been dispersed by the persecution which occurred on account of Stephen, traveled as far as Phoe-ni'ci-a and even to the land of Cyprus, and to An'tioch, preaching the word to none but to the Jews only.

(KJV) Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen travelled as far as Phenice, and Cyprus, and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-11190 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62044-11191 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܒܕܪܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ 2:2347 ܒܕܪ Verb scatter, disperse, spend, waste, scare away 36 33 62044-11192 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-11193 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62044-11194 - - - - - - No - - -
ܐܘܠܨܢܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ 2:1003 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 62044-11195 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܘܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ 2:5066 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-11196 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-11197 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62044-11198 - - - - - - No - - -
ܐܣܛܦܢܘܣ ܐܶܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ 2:1556 ܐܣܛܦܢܘܣ Proper Noun Stephen 23 26 62044-11199 - - - - - - No - - -
ܡܛܝܘ ܡܰܛܺܝܘ 2:11612 ܡܛܐ Verb arrive, reach, attain 266 120 62044-111910 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-111911 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62044-111912 - - - - - - No - - -
ܠܦܘܢܝܩܐ ܠܦ݂ܽܘܢܺܝܩܺܐ 2:16485 ܦܘܢܝܩܐ Proper Noun Phoenicia 438 171 62044-111913 - - - - - - No - - -
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62044-111914 - - - - - - No - - -
ܠܐܬܪܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ 2:2215 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62044-111915 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܦܪܘܣ ܕ݁ܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ 2:18401 ܩܘܦܪܘܣ Proper Noun Cyprus 497 191 62044-111916 - - - - - - No - - -
ܘܠܐܢܛܝܟܝܐ ܘܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ 2:1404 ܐܢܛܝܘܟܝ Proper Noun Antioch of Syria 21 24 62044-111917 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-111918 - - - - - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62044-111919 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62044-111920 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62044-111921 - - - - - - No - - -
ܡܡܠܠܝܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ 2:12058 ܡܠ Verb speak 273 122 62044-111922 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-111923 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62044-111924 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62044-111925 - - - - - - No - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62044-111926 - - - - - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62044-111927 - - - - - - No - - -
ܝܗܘܕܝܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8917 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62044-111928 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.